Dela
Referenser

MAX-IV Laboratoriet

Stellan designade och genomförde ett upplägg för sammanlagt fem grupper på MAX-IV laboratoriet i syfte att ge både grupp och individer resurser för att kunna hantera ett ökat tryck på organisationen inför kommande organisationsförändring. Uppdraget löpte under ett år och innefattade seminarier i grupp, ledarstöd och samtalscoaching. Insatsen innebar att det skapades en struktur för gemensamma förhållningsregler för bemötande, kommunikation och feedback. Den skapade också en gemensam bild av vision, värdegrund och värderingar. Det togs också fram individuella handlingsplaner och mål samt gavs verktyg för självledarskap för både ledare och medarbetare. Bland resultaten kan nämnas en stark upplevelse av ökade resurser på både individuell nivå och på gruppnivå – mer än 80% av medarbetarna har en uppåtgående trend i sin motivation, effektivitet och arbetsinsats. På gruppnivå ökad upplevelse av begriplighet och hanterbarhet av arbetssituation. Mindre upplevd stressnivå och en upplevelse av kontroll hos ledare samt undvikande av akut sjukskrivning för utbrändhet i minst 2 fall.


Uppdraget handlade om att;
stärka gruppförståelsen och teamandan,
ge förståelse för gruppdynamiska processer,
öka självbild och självkänsla hos individerna i gruppen,
lyfta och tydliggöra områden för förbättring.

Omfattning:
11st halvdagsseminarier
1st inspirationsföreläsning om kreativitet
2st ledarstöd á ca 10ggr á 1,5h
25st samtalscoaching av medarbetare á 2,5h
7st fördjupad samtalscoaching av medarbetare á 2,5h
Planeringsmöten, avstämningsmöten och uppföljningsmöten

Det teoretiska ramverket springer ur begrepp såsom positiv psykologi och salutogenes, dvs hälsans ursprung. Ämnesområden i utbildningen var; medvetna val, fördelaktiga förhållningssätt, karaktärsstyrkor, värderingsstyrt ledarskap, värdegrund, öppenhet, motivationsteori, DISC-modellen, teamutvecklingsteorier, kommunikationsstilar, storytelling, proaktivitet vs reaktivitet, effektiv feedback, förändringsledning, SMARTA mål, känslan av ett sammanhang (KASAM), kreativitet och divergent tänkande, möjlighetsanalys samt olika former av SWOT-analyser.

Resultat:
Upplevelse av ökade resurser på både individuell nivå och på gruppnivå – mer än 80% av medarbetarna har en uppåtgående trend i sin motivation, effektivitet och arbetsinsats
Ökad förståelse för egna och andras värderingar, handlande och sanning, vilket lett till en lösningsgrund för konflikter
På gruppnivå ökad upplevelse av begriplighet och hanterbarhet av arbetssituation
Mindre upplevd stressnivå och en upplevelse av kontroll hos ledare
Undvikande av akut sjukskrivning för utbrändhet i minst 2 fall
Bättre bild hos ledningen av gruppens mognadsgrad och grupputveckling
Ökad förståelse hos ledningen för upplevda problem hos medarbetarna
Bättre bemötande och servicenivå avseende användare (kunder)

Namn och kontaktuppgifter till uppdragsgivare lämnas på begäran.