Dela
Referenser

Montessori Bjerred

Stellan Nordahl designade tillsammans med ledningsgruppen upplägget som i sin helhet omfattade personal, barn och familjer. Målet var att ta fram en hållbar värdegrund, dvs en värdegrund som med utgångspunkt i Montessoripedagogiken knyter ihop värderingar som styr utbildningen med de som styr arbetsplatsen, och koppla denna värdegrund till en stark kulturbärande vision för Montessori Bjerred. En vision och en värdegrund som kommer inifrån, känns naturlig och som genomsyrar all verksamhet. Alla har ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad man står för och på så sätt leva värdegrunden. För att värdegrunden ska vara användbar för alla som ingår i organisationen måste de vackra orden fyllas med en innebörd. Värdegrunden övas i vardagen! Resultatet av insatsen är kraftfulla kärnvärden som innebär att; skapa gemenskap, sprida glädje, känna trygghet, våga utveklas. Visionen för Montessori Bjerred är att vara förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet. Parallellt med värdegrunds- och visionsarbetet gick samtliga tre rektorer ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap, ett program som fokuserar på självledarskap för att få tillgång till det viktigaste verktyget i ledarskapet - mig själv. "Ledarskapsprogrammet Insiktsfullt ledarskap var för mig två dagar av varma, prestigelösa, tillåtande och ibland utmanande diskussioner varvat med intressanta föreläsningar. Den uppföljande coachningen bidrog till att insikterna från kursdagarna blev till handling. Vi deltagare fick snabbt förtroende för varandra och för våra kursledare. Mig gav programmet insikter och erfarenheter som jag är glad att ha varje dag." Helene Olesen, f.d. Rektor Montessori Bjerred - Deltagare Insiktsfullt Ledarskap November 2012 "Insiktsfullt Ledarskap står för ett tydligt ledarskap med värme och medmänsklighet i fokus. Programmet visar att det finns inga motsägelser i kombinationen resultat och de mjuka värdena." Lisbeth Andersson, Rektor Montessori Bjerred - Deltagare Insiktsfullt Ledarskap November 2013


”I have a dream…” – så börjar ett av vår moderna världs mest kända tal. När Dr. Marthin Luther King formulerade sin vision för en bättre värld, viste han vad han gjorde. Han hade målat upp en bild för sitt inre – och det var denna bild han ville förmedla till världen. Den kraft som han förmedlade i sitt tal då lever kvar än idag och varje dag inspireras massor av människor världen över av hans vision. Historien är full av exempel på stora tänkare och visionärer. Gemensamt har de det att de sett en tydlig bild av det de velat uppnå.

Vision och värdegrund är bägge starka kulturbärande verktyg för en organisation och kan dessutom med fördel vara intimt kopplade. Grundfundamentet för en välmående organisation är en värdegrund baserad på omtanke om och förtroende för varandra. Visionen är en syn för framtiden. Idag används ordet ofta i företags- och organisationssammanhang som just en del av värdegrunden för företaget eller organisationen Till exempel har vägverket en såkallad noll-vision för antalet olyckor med dödlig utgång, vilket tydligt signalerar en stark värdering.

Montessoripedagogiken har i grunden starka uttalade värderingar och menar att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker.

"Min vision för framtiden är inte längre av människor som tar tentamen och fortsätter på den certifieringen från högstadiet till universitet, men istället av individer som passerar från ett stadie av självständighet till ett högre, genom deras egen aktivitet, genom deras egna ansträngningar med vilja, som utgör den inre evolutionen av individen."
Maria Montessori

Kort om uppdragsgivaren:
Montessori Bjerred Ekonomisk Förening driver förskola och åldersblandad grundskola till och med årskurs 9, samt fritidshem till och med årskurs 6.

---

Visions- och värdegrundsarbete samt ledningsgruppsarbete

Stellan Nordahl har tillsammans med ledningsgruppen designat upplägget och sedan stått för genomförandet.

Målgrupper/perspektiv:
1) Medarbetare på Montessori Bjerred
2) Barn på Montessori Bjerred
3) Styrelse och föräldrar till barn på Montessori Bjerred

Upplägget bestod i en mängd workshopar med de olika målgrupperna/perspektiven där idéer kring vad som är viktigt togs fram. En tvärgrupp på 42 personer arbetade sedan en heldag med att ta fram kärnvärden ur detta material. Ledningsgruppen tog fram utkast på en vision som sedan organisationen i sin helhet antog. Parallellt genomfördes teamutvecklingsinsatser med personalen för att öka förståelsen för hur man arbetar med värderingar, kärnvärden och vision i det dagliga arbetet.

Resultatet är en livsbejakande och engagerad organisation som dagligen är förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet med medarbetare som är medvetna om att de gör skillnad i människors liv.

---

Ledarutveckling

I ledarutvecklingsinsatsen har Kvadratkonsulterna Stellan Nordahl, Kristina Diné och Stefan Knutsson ingått.

Ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap har sedan starten 2009 hjälpt organisationer att utveckla modiga och insiktsfulla ledare som leder organisationer och sig själva. Ledarskap är för oss i grund och botten självinsikt. I ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap betonas en hållbar värdegrund och medvetna val. Vi hjälper deltagarna att se sin inneboende potential och sina resurser och vi ger verktygen att använda dessa på ett nytt sätt.

Programmet syftar till;
• Att skapa grund för personligt ledarskap
• Ökad självinsikt
• Att ge förståelse för gruppdynamiska processer
• Ökad självbild och självkänsla
• Tydliggöra värderingar, styrkor och drivkrafter
• Att lyfta individens potential

Innehåll
Ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap inspirerar deltagarna att växa, lyfta och utveckla sitt ledarskap och sig själva. Ett insiktsfullt ledarskap entusiasmerar, levandegör och bryr sig. Vi hjälper deltagarna att se sin inneboende potential och sina resurser. Vi ger också deltagarna verktyg att använda dem på ett nytt sätt.

Framgångsfaktorerna i en föränderlig värld är att lita på sin magkänsla och sitt sunda förnuft men framförallt att stanna upp och reflektera. Vi visar på hur man kan förändra och förbättra världen, organisationen och sin omgivning genom att sätta människan i centrum. Vi betonar en hållbar värdegrund och medvetna val. Likaså arbetar vi för att visa att vi väljer vår inställning och att vi själva skapar den värld vi lever i. Fördelaktiga förhållningssätt skapar grunden för en inneboende glädje, drivkraft och entusiasm.

En levande och välmående organisation är effektiv och produktiv. Den tillför energi och motivation till verksamheten. Den har tydliga mål, visioner och strategier som kommuniceras på ett enkelt och rakt sätt. Ledarskap är för oss i grund och botten självinsikt. Människor vill vara i din omgivning – de växer, lyfter och utvecklas!

Innehåll - ur ett teoretiskt perspektiv (samt övergripande verktyg/modeller)
Det teoretiska ramverket springer ur begrepp såsom positiv psykologi och salutogenes, dvs hälsans ursprung. Ämnesområden i utbildningen är; medvetna val, fördelaktiga förhållningssätt, karaktärsstyrkor, värderingsstyrt ledarskap, värdegrund, öppenhet, motivationsteori, kreativitet, ramverk för personlighetsmodeller och teamutvecklingsteorier, proaktivitet vs reaktivitet, effektiv feedback, förändringsledning, möjlighetsanalys.

Metodologi
• Utmaning
• Upplevelse
• Inlevelse
• Insikt
• Medvetna val
• Användbar kompetens

Ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap ger verktygen att se framåt och att fånga glädje, drivkraft och entusiasm! Kort; att skapa en hållbar organisation där människorna mår bra

Programinnehåll (avsnitt):
1. Att se och att bli sedd – om kommunikation och självkännedom
2. Att skapa förutsättningar – om värderingar och attityder
3. Att stanna upp och reflektera – om tid och friskfaktorer
4. Att möta det nya – om förändringar och kreativitet
5. Att resonera och känna in – om perspektiv, tydlighet och medvetna val
6. Att utnyttja potential – om grupputveckling och samarbete
7. Att motivera och driva – om engagemang och tankens kraft

Omfattning (per programtillfälle):
Ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap är upplagt som ett tvådagars program med internat.
Dessutom ingår 2 uppföljande coachingsamtal på 1 timme vardera.
Antalet platser per programtillfälle är 7 till 12 deltagare.