Dela
Referenser

Capio Psykiatri/Maria

Förändring organisationskultur - Medarbetardriven verksamhetsförbättring och förändring. (Se även Kvadrats White Paper "Kultur & Transformation", för mer information inom området)


Kort om kunden:
Capio Maria erbjuder vård till vuxna som behöver komma tillrätta med missbruk och beroenden. Verksamheten ingår i vårdkoncernen Capio AB som finns i hela Norden och delar av Europa. Capio Maria (tidigare Maria Beroendecentrum) är sedan mer än 65 år en av Sveriges ledande inom beroendevård.

Kundens behov/problem:
Vårdkoncernen Capio AB köpte 2010 det då personalägda företaget och Capio Maria startades och ny Verksamhetschef utsågs. Nya ledningen fick starta med att hantera förändrad efterfrågan av vård, brister i struktur, uppföljning och samarbete, brister i ledarskapet, för täta skott mellan enheterna, personalen saknade tillit till cheferna och önskade ökad transparens och kommunikation.
Efter en tid med att skapa ordning och reda fanns behov av långsiktig och varaktig förändring av hela företaget.

Kvadrats lösning/uppdrag:
Verksamhetschefen och nyckelmedarbetare i organisationen har tillsamman med Christer Wahlberg och hans konsultteam, med bl.a. Magnus Hambraeus, arbetat i en kundanpassad och skalbar förändringsprocess i tre steg: ”Medarbetardriven verksamhetsförbättring och förändring - Lean Execution”. Processen och coachingen tar ett helhetsgrepp över verksamheten, ledar- och medarbetarskapets utveckling och arbetar med vision, strategi, mål, kommunikation, beteenden, arbetssätt/processer, styrning/ledning och organisation/kultur.
Coachingsessioner och workshops har genomförts med alla berörda medarbetare i syfte att få delaktiga, engagerade, involverade och trygga medarbetare i förändringen, samt att medarbetardrivet ta fram mål och genomföra förbättringsåtgärder. Förändringsprocessen bygger på kundanpassade och integrerade delar från väl beprövad forskning inom organisationsutveckling, förändringsarbete, lean filosofi och utvecklande/transformativt ledarskap, och Kvadrats konsult fungerar som rådgivare, facilitator och coach/mentor. Processen har löpt över ca två och ett halvt års tid.

Kundens effekt:
Verksamhetschefen och nyckelmedarbetare har gjort ett utmärkt och engagerat arbete i förändringen och verksamheten har nu förankrad och tydlig långsiktig strategi med prioriterade fokusområden och nedbrytning av mål för resultatenheter och värdeflöden.
Ledarskapet och beteenden har förändrats, transparensen och helhetssynen har ökat, arbetssättet och strukturen är mer flödesorienterat, flödes- och resurseffektiviteten har ökat, medarbetarskapet har ökat, roll-/befattnings-/funktionsbeskrivningar har utvecklats.
Medarbetarna har i och med det större förståelse för och inflytande över innovations-/förändringsarbetet och organisationsutvecklingen, där cheferna/ledarna mer coachar, uppmuntrar och utmanar medarbetarna att i team själva ta beslut om önskat målläge och proaktivt/innovativt genomföra förbättringsåtgärder i små mätbara steg mot företagets framtida läge.

Citat från kund:
Christer har under förändringsprocessens gång varit till stor hjälp för mig som Verksamhetschef med de utmaningar som verksamheten stod inför, samtidigt som vi fortsatte att ge mycket bra vård. Som rådgivare, facilitator och coach/mentor har Christer både lotsat och utmanat mig och ledningsgruppen genom hela processen att stegvis och medarbetardrivet utveckla vår förändrings- och beslutsförmåga, förändra vårt beteende, hur vi ska tänka och vara (värderingar), företagets arbetssätt/processer, styrning/ledning och organisation/kultur. Och detta i ett tempo och omfattning, så att organisationen är med på kulturförändringen. Med Christers hjälp har vi kommit långt och uppnått avgörande och konkreta resultat på kort tid. Jag tycker varje Verksamhetschef skulle erbjudas det förändringsstöd jag fått med Christer!
Annika Andersson, Verksamhetschef Capio Psykiatri/Maria