Hoppa till sidans innehåll

Andreas Liljegren

Verksamhetsutvecklare

Andreas är en erfaren projektledare och verksamhetsutvecklare med över 15 års erfarenhet Han är driven, kompetent och uppskattas för sitt breda kunnande och sin förståelse för både verksamhet och IT. Andreas har mycket lätt att sätta sig in i nya arbetsuppgifter eller problem, hitta samband och se helheten i uppdraget. Med hjälp av sitt höga engagemang, öppenhet och lyhördhet levererar han resultat med en hög kvalitet utifrån kundens behov.

Andreas har lång erfarenhet från offentlig och privat sektor och har under åren varit engagerande och ledande i en rad projekt med syfte och mål att utveckla och förändra de administrativa stödprocesserna och system så som Agresso/UBW eller Primula. Hans erfarenhet omfattar bland annat systemförvaltning, integration av nya verksamheter och system, kartläggning och utveckling av processer och rutiner, kravställning, testledning, projektledning och implementering och utveckling av affärssystem.

Andreas är van att kommunicera med styr- och ledningsgrupper samt med verksamhetsrepresentanter och utförare i organisationen.

Andreas trivs som bäst i gränslandet mellan verksamhet och IT och har ett stort intresse att se och förstå kundens behov för att leverera en lösning på problemet med hög kvalitet. Han har en mycket hög social kompetens och engagemang som har lätt att anpassa sig till nya miljöer och nya situationer, vilket gör att han kan skapa förtroende från högsta till lägsta nivå inom och utanför en organisation. Andreas trivs i sin roll som projektledare och verksamhetsutvecklare och är mycket uppskattat av såväl kunder som kollegor.

Områden

 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • Kravställare/-analytiker

Om Andreas

Andreas har starka digitala färdigheter och en passion för att optimera och koppla samman digitala lösningar genom sin breda kompetens och förmåga att förstå båda verksamhet och IT. Andreas har en agil arbetsstil och god kommunikatör och kan arbeta både självständigt och i team för att uppnå projektframgång. Med sin breda konsulterfarenhet inom både offentlig och privat sektor och med sitt höga engagemang och lyhördhet kan Andreas tillföra fördelar som affärsmässighet, teknisk förståelse och strategisk tänkande för att driva digitala transformationer och projekt framåt.

Andreas CV

 • Stockholm stad, idrottsförvaltningen

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  2023 -

  Uppdrag: Införande av systemstöd för hantera och administrera föreningsstöd till ideella föreningar
 • Adda Inköpscentral

  Kravställare

  2022 - 2023

  Uppdrag: Upphandling av Boknings- och bidragslösning
  Som kravställare ansvarade Andreas för att se över kravställning från tidigare ramavtal med syfte att justera och förenklar samt komplettera befintlig kravställning så att dessa blir tydligare och mer lätt förståelig.

  Uppdraget resulterade i en fullständig kravställning och scenariobeskrivning för utvärdering och ramavtal som i ett ramavtal som innehåller ett flertal system för boknings- och bidragslösningar som motsvarar behovet hos Sveriges kommuner, regioner och kommunala bolag.
 • Karolinska Institutet

  Projektledare och testledare

  2021 - 2022

  Uppdrag: Uppgradering av IAM system

  Som projektledare ansvarade Andreas för leda och samordna resurser så att uppgraderingen av IAM systemet följde budget och tidplan. Andreas har haft ett övergripande ansvar för budget, resursplanering, kommunikation internt och mot projektets intressenter, rapportering till styrgrupp, tester och överlämning till förvaltning.

  I uppdrag ingick även testplanering med ta fram testplan, testfall, testledning och rapportering av resultat från testerna.
 • Stockholm stad, idrottsförvaltningen

  Kravställare

  2021 -

  Uppdrag: Upphandling av boknings och bidragslösning

  Andreas ansvarade för kravställning inom upphandling av bokning och bidragslösning. Upphandlingen skede enligt LOU enligt metoden konkurrens präglad dialog.

  I uppdraget ingick att identifiera krav så väl som verksamhetsförmågor och tekniska förmågor, nyttoanalys, målbild och verksamhetsbeskrivning med volymer, prioritera identifierade krav och ta fram scenarion för demonstration och självständiga tester.
 • Karolinska Institutet

  Delprojektledare

  2021 - 2021

  Uppdrag: Upprätta förvaltning HR system för digital förvaring av personalakter

  Andreas var delprojektledare med ansvar att stötta och upprätta förvaltning av ett nytt administrativt stödsystem där personakter ska digitalt förvaras.

  I uppdraget ingick att ta fram förvaltningsdokumentation och bygga upp förvaltningsorganisation med fördelning av roller och ansvara inom förvaltningen. Ta emot resultat och bevaka förvaltningen intresse mot införande projektet och i viss mån kravställning.
 • RISE Research Institutes of Sweden

  Förändringsprojektledare

  2020 - 2020

  Uppdrag: Införande av nytt affärssystem och ekonomimodell

  Andreas är förändringsprojektledare för införandet av ett nytt affärssystem för att ersätta sex tidigare inom flertal legala bolag inom koncernen. Andreas leder arbetet med förändringarna för två divisioner inom koncernen.

  Uppdraget innebär att leda workshops, ansvara för utbildningar, kommunikation och information till såväl medarbetare, projektledare som chefer. Ansvaret omfattar ett tusental personer inom de två divisioner att komma igång med förändrade processer och rutiner kopplat till det nya affärssystemet.
 • Karolinska Institutet

  Projektledare Agresso/Unit 4

  2019 - 2021

  Uppdrag: Uppgradering affärssystemet Agresso/unit 4 business world

  Projektledare vid uppgradering av befintligt affärssystem, UBW tillsammans med uppgraderingen av den tekniska miljön. I projektet ingick samtliga moduler. I samband med uppgraderingen ingick utreda och leda flytta av funktioner från klienten till webben.

  i uppdraget ingick även testledning med ansvar att ta fram testplan, testfall och testplanering samt rapportera resultat från testerna.
 • Karolinska Institutet

  Förstudieledare

  2019 - 2019

  Uppdrag: Förstudie och kravställning uppgradering affärssystem

  Andreas ledar förstudie inför uppgradering av befintligt affärssystem, UBW. I uppdraget ingick att utreda behov av nyinstallation eller inte i samband med uppgradering samt förbereda och planera kommande uppgradering samt se över kravställning och testfall.

  Förstudien resulterade i underlag för beslut för nästa steg och omfattning av uppgraderingen.
 • Karolinska Institutet

  Verksamhetsanalys digitalisering

  2018 - 2019

  Uppdrag: Verksamhetsanalys digitalisering av HR-processerna

  Andreas genomförde en förstudie och genomlysning av HR-processerna för att se möjligheter för digitaliseringen och införande av moderna systemstöd inom HR. Uppdraget resulterade i en handlingsplan med tre (3) alternativ tillsammans med tekniska arkitektur på nya moderna systemstöd och effektiva arbetssätt genom automatisering.

  Totalt genomfördes analysen inom tio (10) områden inom HR -processen. Förstudien bestod av nulägesanalys, behovsanalys, gapanalys, business case, verksamhetsrisker och handlingsplan.

  I uppdraget ingick att leda en referensgrupp om 17 personer och inläsning av regler och anvisningar.
 • Karolinska Institutet

  Projektledare

  2017 - 2019

  Uppdrag: Införande och förbereda verksamheten för GDPR

  Andreas leder GDPR projekt med syfte att förbereda KI så de efterlever kraven i dataskyddsförordningen.

  Förutom projektledning ingår processkartläggning för att ta fram hantering och rapportering kopplat till personuppgiftsincident och de registrerades rättigheter samt ta fram riktlinjer och anvisningar för verksamheten för att efterleva den nya dataskyddsförordningen. Arbete bestod av att leda en projektgrupp och referensgrupp samt kommunikation till samtliga inom verksamheten.
 • Karolinska Institutet

  Verksamhetsutvecklare och förstudieledare

  2017 - 2017

  Uppdrag: Förstudien och kravställning IAM stödprocess

  Verksamhetsutvecklare och projektledare för uppdrag att utreda hur UBW/Agresso kan användas som källsystem inom KI för viss behörighet och identitet. I uppdraget ingå det att ta fram vilken information behövs, processen för hantering av behörigheter, identifiera behov av integrationer, identifiera krav och ta fram kostnads- och tidsestimat tillsammans med lösningsförslag.
 • Karolinska Institutet

  Utredare och verksamhet- och systemanalys

  2016 - 2016

  Uppdrag: Genomlysning och utredning införande av nytt stödsystem

  Genomförande av en förstudie/utredning för att se på olika alternativ för system som skulle kunna användas för att hantera icke anställda. För varje alternativ bedöma kostnad och fördelar och nackdelar. Leverans till IT-direktör med ledningsgrupp.
 • Svenska Kyrkan

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  2016 - 2016

  Uppdrag: Införande av ny ekonomimodell

  Projektledare för uppdrag att uppdatera Svenska kyrkan ekonomisystem, UBW/Agresso med ny beslutad ekonomimodell. I uppdraget ingår att samordna, leda tilldelade resurser samt rapportera till styrgruppen.

  Verksamhetsutvecklare med fokus att identifiera förändringsbehov av befintlig webinfo lösning avseende resultatuppföljnings rapporter.
 • Karolinska Institutet

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  2016 - 2019

  Uppdrag: Utveckling och införande av nytt systemstöd hantering behörigheter

  Andreas är projektledning av projekt med syfte att införa ett nytt systemstöd för hanteringen av externa behörigheter i samband med införandet av nytt IAM system.

  I uppdraget har det ingått att leda en grupp bestående av utvecklare, systemadministration och en referensgrupp med att utveckla samt säkerställa att det nya systemstödet uppfyller de krav som ställs av verksamheten. Uppdraget innebär också i att leda tester samt planera och genomföra utbildning av verksamheten.
 • Karolinska Institutet

  Projektledning och verksamhetsutvecklare

  2016 - 2017

  Uppdrag: Införande av MDM organisationsstruktur

  Andreas ansvarade för arbete och införandet av masterdatahantering av organisationsstruktur. Syftet med uppdraget var att skapa en tydlig och enhetlig organisationsstruktur med mål att öka kvalitet i data avseende organisation- och personalinformation i organisationen och i systemen.

  Förutom projektledning ingår processkartläggning för att ta fram styrande dokument och anvisningar , process samt utredningsarbete, analyser och kravställning avseende systemstöd och påverkan på verksamheten

  Arbetet genomfördes av projektgrupp och referensgrupp.
 • Karolinska Institutet

  Verksamhetsanalys och utveckling

  2016 - 2017

  Uppdrag: Utredning och analys systempåverkan IAM införande

  Projektmedlem med ansvar för verksamhetsutveckling och analys i HR-frågor och påverkan på lönehanteringssystemet inom ett projekt med att sätta upp ett nytt behörighetssystem (IAM). Inom uppdraget ingår det att svara på hur behörigheter ska hanteras i det nya IAM systemet utifrån den information som finns i HR-systemet primula. Ta fram beslutsunderlag och göra konsekvensanalyser och kravställning.
 • Karolinska Institutet

  Kravställare upphandling enligt LOU

  2015 - 2016

  Uppdrag: Upphandling VAN-operatör

  Genomför förstudie och ta fram kravspecifikation inom ramen för upphandling av VAN-operatör. Arbetet omfattade moment som förstudie, utredningsarbete, kravfångst/kravställning, workshopledning, tydlig dokumentation och projektledning av en grupp bestående av systemadministratörer, ekonomer, inköpare och fakturahandläggare.
 • Region Sörmland

  Projektledare och förändringsledare

  2015 - 2016

  Uppdrag: Anpassning journalsystem till HSA

  Projektledare för uppdrag med syfte att anpassa landstingets journalsystem gentemot beslutad master avseende organisationsstruktur och namnsättning. I uppdraget ingår det att ta fram och identifiera behov och krav inför anpassningen av journalsystemet.
 • Karolinska Institutet

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  2015 - 2015

  Uppdrag: Förändring och införande ny funktionalitet Agresso modul leverantörsreskontra och ekonomi

  Projektledning och utredning med att genomföra förändringar att få med information om ocr-nummer från leverantörsfakturor och till betalfiler banken. Förutom projektledning ingick uppgifter att testleda, testa, dokumentera och följa upp tester avseende integrationer och flöden.

  Kartläggning och dokumentera processen runt fakturahanteringen från köp till betalning samt lämna rekommendationer. Genomlysning av uppsatta automatkonteringar (triggrar och kodkomplettering) samt framtagande av rekommendation till förändringar, rensningar och förvaltningsrutin för underhåll av triggrar och kodkompletteringar.
 • Karolinska Institutet

  Systemförvaltare

  2014 - 2014

  Uppdrag: Systemförvaltare Agresso/UBW

  Uppdrag med syfte att ta fram förvaltningsmodellen och förvaltningsplanen för Karolinska Institutets gemensamma ekonomisystem, Agresso/UBW. rekommendationer.

  Inom ramen av uppdrag ingick det även att vara tf. systemförvaltare med uppdrag utöver samordning och rapportering att byta bank för leverantörsutbetalningar och prestanda förbättringar i systemet.
 • Region Sörmland

  Verksamhet- och systemanalys

  2014 - 2014

  Uppdrag: Genomlysning och utredning mastersdata organisationinformation och struktur

  Genomförde en utredning inom ramen för pågående Projekt Styrande organisationsmodeller. Syftet med genomlysningen var att inom ramen för projektet Styrande Organisationsmodeller utreda hur systemen inom Landstinget Sörmland presenterar organisationen, hanterar HSA-id som egenskap på organisatoriska begrepp, namnsättning av organisatoriska enheter, flöden av organisationsrelaterad information mellan system och aktörer samt systemens anpassningsförmåga. Genomlysningen genomförde på 22 system och i slutrapporten lämnades slutsatser med rekommendationer.
 • Region Gävleborg

  Verksamhet- och systemanalys

  2013 - 2014

  Uppdrag: Strategiskt inriktningsmodell masteradata och informationsförsörjning av medarbetarinformation

  Projekt med syfte att ta fram ett strategiskt inriktningsbeslut och vision för medarbetare och hur information om medarbetare/chef ska hanteras i berörda informationssystem
 • Region Gävleborg

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  2012 - 2014

  Uppdrag: Införande av systemstöd för masterdata hantering organisationsinformation

  Projektledare för strategiskt projekt för införande av gemensam organisationsstruktur i samtliga informationssystem samt framtagning och implementering av process för organisationsförändringar. I projektet ingick även kravställning och utveckling av processtöd (BPM) samt anpassning och integration mot ett tiotal system. Uppsättning av förvaltningsorganisation. Styrgrupp bestod av koncernledningen.
 • Region Gävleborg

  Verksamhet- och systemanalys

  2012 - 2012

  Uppdrag: Förstudie masterdata och informationshantering av organisationsinformation

  Genomförande av en förstudie för att belysa hur beslut fattas runt organisationsförändringar och hur information om organisationsförändringar kommuniceras till berörda informationssystem. Leverans till koncernledningen. Beställare koncernledningen.
 • PostNord

  Verksamhetsutvecklare

  2011 - 2012

  Uppdrag: Ekonomi- och finansprocessen debitera kund

  Verksamhetsutvecklare med ansvar att driva process- och verksamhetsutveckling av ekonomi och finansprocesserna med fokus på debitera kund processen där nytt systemstöd skulle utvecklas. I arbetet ingick att kvalitetssäkra och följa upp kundfaktureringsprocessen. Att ta fram och identifiera verksamhetens behov för att kravställa utveckling av systemstöd. Det ingick även att ta fram processbeskrivningar, instruktioner samt regler och verktyg, samt ta fram business case/nytto kalkyl för att utveckla systemstöd.
 • Region Gävleborg

  Projektledare

  2010 - 2011

  Uppdrag: Uppgradering av ekonomisystemet Agresso

  projektledare med ansvar för att leda och planera projekt med syfte att uppgradera ekonomi systemet Agresso. I uppdraget ingick även testledning.
 • Region Gävleborg

  Systemförvaltare

  2010 - 2010

  Uppdrag: Systemförvaltare affärsystem

  Systemförvaltare av affärssystemet Agresso/UBW med ansvar för att utforma Systemförvaltningsorganisationen med ansvarsfördelning och arbetsuppgiftsfördelning.
 • Skatteverket

  Affärsområdescontroller och verksamhetsutvecklare

  2010 - 2010

  Uppdrag: Affärsområdescontroller och utveckling av prognosprocess och utveckling styrmetoder inom BI stöd

  Affärsområdescontroller med ansvar att äga prognosprocessen och utveckla styrningsmetoderna och rapporterna inom organisationens beslutstöds/statistiksystem, Mercur. Delta på ledningsgrupperna och koncernledningen Ta fram underlag för analys och beslut. Översyn av uppsättning och krav kopplade till Tid och Projekt i Agresso/UBW.
 • Folktandvården Gävleborg AB

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  2009 - 2010

  Uppdrag: Införande av tid och projekt och e-fakturering med ny VAN-tjänst

  Projektledare vid införande av e-faktura och ny VAN-tjänst samt sätta upp och testa modulen Tid och Projekt inom ramen av befintligt affärssystem Agresso/UBW. Verksamhetsutveckling inom områdena kartläggning och effektivisering av processen och arbetet inom leveranstörsreskontran.
 • Region Gävleborg

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  2009 - 2010

  Uppdrag: Utveckla och införa styrparametrar för prognos- och budgetprocessen

  Projektledare för projekt med syfte att implementera system och process för att lägga budget och prognos på produktions- och bemanningstal kopplade till ekonomi. I uppdraget ingick att identifiera affärsdrivande nyckeltal, process för budget och prognos, kravställning, testledning och utbildning.
 • Region Gävleborg

  Systemförvaltare

  2009 - 2010

  Uppdrag: Systemförvaltare för affärssystemet Agresso/UBW

  Systemförvaltare av affärssystemet UBW med ansvar för nyutveckling och förvaltning. Ta fram rutiner och dokumentation och leda förvaltningsorganisationen bestående av 5 personer.
 • Folktandvården Gävleborg AB

  Verksamhet- och systemanalys

  2009 - 2009

  Uppdrag: Integrations kartläggning och analys affärssystem

  Med ansvar att ta fram processkarta och förbättringsförslag av alla integrationer mot organisationens affärssystem Agresso/UBW
 • Region Gävleborg

  Projektledare

  2008 - 2009

  Uppdrag: Inför nytt affärssystem

  Projektledare vid införandet av nytt affärssystem Agresso/UBW i verksamheten. I projektet ingick samtliga moduler samt förstudie inköpssystem och Tid och Projekt, integrationer och arkivering av gamla affärssystemet.
 • Karolinska Institutet

  Projektledare och förändringsledare

  2008 - 2008

  Uppdrag: Införande elektroniskfakturahantering

  Projektledare vid införandet av nytt elektroniskt fakturahanteringssystem Contempus, på en av institutionerna på Karolinska Institutet
 • Sverige Radio förvaltning AB

  Verksamhetsutvecklare

  2008 - 2008

  Uppdrag: Genomlysning ekonomiprocesserna

  Verksamhetsutvecklare med syfte att inventera och kartlägga processerna runt bokslut och redovisning inom ekonomiavdelningen och i affärssystemet Agersso/UBW för att visualisera arbete och påvisa förbättringar
 • Rikspolisstyrelsen

  Förstudieledare

  2007 - 2008

  Uppdrag: Förstudien nytt eller utveckling befintligt systemstöd

  Förstudie upphandling/utveckling av tidredovisningssystem genom intervjuer och verksamhetsgenomlysning ta fram rekommendation på upphandling av nytt tidredovisningssystem. I uppdraget ingick även att bedöma om redan befintliga tidredovisningssystem skulle kunna slås ihop och utvecklas.
 • Karolinska Institutet

  Delprojektledare

  2007 - 2008

  Uppdrag: Delprojekt utbildning vid införande elektroniskfakturahantering

  Delprojektledare med ansvar för utbildning vid införandet av nytt elektroniskfakturahanteringssystem Contempus.
 • Stockholm stad, stadsledningskontoret

  Projektledarstöd

  2007 - 2008

  Uppdrag: Uppgradering affärssystem

  Projektledarstöd vid uppgradering av affärssystemet Agresso/UBW. Arbetade nära projektledare för stöttning och hjälp när det behövdes med kontroll och styrning så att projektet nådde i mål.

Andreas kompetensområden

 • Affärssystem

  Agresso
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Prince2
 • Test & Verifiering

  Testledning, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, PPS, Scrum, Agila metoder allmänt, BPM, TQM, LEAN, KANBAN, Ratten/Pilen, PM3, HR, Prince2, BPMN, Prosci ADKAR, Lean-baserad processmetodik, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Processinförande, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Utbildning, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Affärsplattformar_Affärsmodeller., ERP Implementation, Projektledning, Begreppsmodellering, Programledning, Processförvaltning, Change Management, Information Management, GDPR, Verksamhetsutveckling
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetscertifiering, Dokumentation
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Hälso-Sjukvård
 • Upphandling

  Kravformulering
 • Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • Tillämpningar

  Affärssystem, Elektronisk fakturering
 • Utbildning

  Systemvetenskap, MBA, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Workshopledning
 • Roller

  Testare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Kvalitetsansvarig, Förändringsledare, programledare, Facilitator, Utbildningsledare, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Engelska
 • Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse, Målgruppsanalys

Andreas anställningar

 • Senior konsult och partner, Stretch Public AB

  2011 - 2017

 • Projektledare och konsult, KMD Sverige AB

  2010 - 2011

 • Projektledare och konsult, Capgemini Sverige AB

  2007 - 2010

 • Senior business analyst, CSC Australia

  2006 - 2007

 • Controller, Stockholm stad

  2004 - 2006

 • Controller, Region Gotland

  2003 - 2004

Andreas utbildningar

 • Certifiering Leda Digital Transformation, DigJourney

  2023 - 2023

 • Certifierad verksamhetsutvecklare, IRM

  2016 - 2016

 • Prince2 certifiering, ILX Group

  2015 - 2015

 • Capgemini Project Management certification, Capgemini

  2009 - 2009

 • Kvalitet- och verksamhetsutveckling, Högskolan på Gotland

  2008 - 2008

 • Processutveckling, Capgemini

  2008 - 2008

 • Workshopfacilitering, Capgemini

  2007 - 2007

 • Kvalitesgranskare, Stockholm stad

  2005 - 2006

 • Diverse Agresso/UBW kurser, Stockholm stad

  2004 - 2005

 • Magister i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

  1998 - 2002

 • Magister i företagsekonomi, Stockholms universitet

  1998 - 2003

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning