Hoppa till sidans innehåll

Claes Scheffer

Leder IT- och affärsutveckling

Med över 20 års erfarenhet av att leda IT- och affärsutveckling har Claes en beprövad förmåga att leverera högkvalitativa resultat i komplexa tekniska miljöer. Hans expertis inkluderar effektiv hantering av intressenter, krav, och tvärfunktionella team i projekt som kräver noggrann tidsplanering, budgetering, och riskhantering.

Claes har framgångsrikt använt både traditionella och agila arbetsmetoder i sina projekt. Som certifierad Scrum Master och SAFe Agilist, har han visat en exceptionell förmåga att leda tekniska förändringsprojekt mot utsatta mål.

Sammanfattning av erfarenheter:
- Expertis i ledning av tvärfunktionella grupper för design, utveckling och införande av system, applikationer och produkter.
- Stark kompetens i att samla, analysera och prioritera komplexa krav, samt effektivt hantera intressenter.
- Erfarenhet av att driva förändringar i affärsprocesser och implementera nya teknologiska lösningar.
- Kompetent i att hantera produkt- och applikationsfärdplaner och backloggar.
- Erfaren i att representera både leverantörens och kundens perspektiv, med en stark förmåga att bygga och underhålla professionella relationer.
- Har gedigen erfarenhet av incidenthantering och avancerade kapacitetsprojekt.

Områden

 • Leder IT- och affärsutveckling

Om Claes

Claes är en analytisk problemlösare med en förmåga att snabbt förstå och kommunicera komplexa koncept, vilket är avgörande för att effektivt översätta tekniska detaljer till affärsvärde. Han är strukturerad, noggrann och komfortabel i samtal såväl med tekniska experter som med affärsledning. Hans professionella tillvägagångssätt, tillförlitlighet och integritet, tillsammans med en stark lösningsorientering, gör honom till en värdefull ledare i alla projekt.

Claes CV

 • Bankinfrastruktur i Sverige AB

  Initiativledare

  2020 -

  Bankinfrastruktur i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen som genom olika samverkansprojekt med inriktning på digitalisering och innovation skapar en bankgemensam infrastruktur. Claes har faciliterat en rad arbetsgrupper med deltagare från Sveriges storbanker för att driva initiativ för digitalisering av bankernas affärsprocesser.

  - Centraliserad transaktionsmonitorering i de svenska betalflödena för att motverka ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering.
  - ”Financial Flow Infrastrukture” – ett nätverk och lösning för digitalt, säkert och standardiserat utbyte av meddelanden mellan banker.
  - Bankgemensam elektronisk brevlåda för digital kommunikation mellan bankerna och deras kunder.

  Arbetet inkluderade bland annat en omfattande systemupphandling, utvärdering av molnlösningar, utformning och etablering av en organisation för att förvalta och vidareutveckla produkterna, utveckla och formulera strategi och kommersiell modell, skriva ett nytt bankregelverk, design och utvärdering av många olika systemarkitekturer och detaljering av affärskrav.
 • KTH Innovation

  Managementkonsult

  2019 - 2019

  Genomförde en marknadsverifiering av ett inköp- och upphandlingsverktyg åt en grupp entreprenörer på uppdrag åt KTHs inkubatorverksamhet.
 • Selecta AB

  Application Manager

  2019 - 2020

  Selecta hade över 10 000 anställda och var Europas ledande partner för självservering av kaffe, mat och dryck på jobbet och on-the-go.

  Som Application Manager hos Selecta ansvarade Claes för att förvalta alla IT-system och applikationer i de Nordiska länderna och samordnade alla initiativ med den gruppgemensamma IT-planen.
 • CTEK

  Projektledare

  2019 - 2019

  Den globala marknadsledaren inom batterihanteringslösningar behövde välja arkitektur och molntjänstleverantör för att kostnadseffektiv kunna skala upp en ny IoT-lösning. Claes faciliterade en workshop och utformade en förstudie för att hjälpa kunden.
 • Myndigheten för delaktighet

  Förstudie om in-house kontra outsourcad IT-drift

  2019 - 2019

  Myndigheten för delaktighet hade ca. 50 anställda och bedrev all IT-relaterad verksamhet med hjälp av interna resurser. Claes genomförde en förstudie om in-house kontra outsourcad IT-drift för att utgöra beslutsunderlag för myndighetens fortsatta inriktning. Claes samordnade också en säkerhetsanalys av myndighetens IT-drift utförd av ett it-säkerhetsföretag.
 • Polisen

  Scrum Master

  2018 - 2019

  Claes fungerade som ledare för två team med totalt 14 personer, och senare som Scrum Master och kravanalytiker för ett av teamen. Teamen förvaltade och vidareutvecklade ett antal applikationer för uppbörd av böter. Applikationerna hade många integrationer med andra applikationer och externa myndigheter. Teamen utvecklade även en mobil applikation för poliser i yttre tjänst.

  Förutom att leda teamen samlade Claes in, analyserade och prioriterade tekniska, funktionella och juridiska krav. Han ansvarade för backlog och produkternas färdplaner.
 • Nynäshamns Ångbryggeri

  Projektledare, GDPR

  2018 - 2018

  Nynäshamns Ångbryggeri var ett av Sveriges första mikrobryggerier. De hade 14 anställda och omsatte 35 MSEK.

  Claes hjälpte bryggeriet att förbereda sig för den nya dataskyddsförordningen, GDPR, genom att kartlägga företagets behandling av personuppgifter, implementera ett antal konkreta åtgärder och ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
 • Nordea

  Projektledare, CM 2.0

  2017 - 2017

  Nordens största finanskoncern Nordea utvecklade under över ett års tid ett nytt ramverk för Configuration-, Release-, och Deployment Management för att komplettera deras Change Management-process. Projektet leddes av ett Scrumteam på fem personer bestående av externa konsulter.

  Claes tog över rollen som Scrum Master under utrullningsfasen då ramverket skulle implementeras organisatoriskt och tekniskt för över 230 applikationer. Motparterna inom organisationen var spridda i de nordiska länderna, Polen och outsourcingleverantörer i Indien.

  Arbetet innebar framför allt att styra teamet, men också kartläggning av mottagare, planering och rapportering av framåtskridandet, och att hantera intressenter. Projektet var en del av ett stort program för regelverksefterlevnad med klara deadlines. Det var därför nödvändigt att hantera projektets avgränsningar och mottagarorganisationens förväntningar, samt kommunicera med ett stort antal mottagare.

  Ramverket bestod av egenutvecklade komponenter och tredjepartsmoduler till JIRA, plattformsspecifika skript, automatiserade tester, samt processbeskrivningar och omfattande dokumentation. För dokumentationen användes huvudsakligen Confluence.
 • Nordea

  Projektledare, Test Data Masking

  2016 - 2017

  Nordens största finanskoncern Nordea behövde skapa kapacitet att anonymisera personuppgifter i produktionsdata (test data masking) i deras centrala data warehouse för att kunna använda den som testdata i icke-produktionsmiljöer.

  Projektet var en del av ett stort program för att uppfylla olika krav från Europeiska centralbanken och hade också som målsättningar att bidra till att uppfylla kraven från GDPR. Projektet använde Nordeas projektledningsprocess PM4U.

  Projektet genomfördes av ett team med fem heltidsresurser som alla kom från olika länder. Under projektet designades, utvecklades, testades och implementerades applikationen. Samtidigt profilerades data i termer av personuppgifter (personally identifiable information). Claes lyckades genom att bryta ner behoven i olika delar, analysera behovens betydelse, kommunicera betydelsen och möjliga lösningar, prioritera och leverera inkrementellt.

  En rad proprietära produkter för anonymisering och hantering av testdata utvärderades ursprungligen men resulterade i en egen applikation i Teradata samt en klient i Excel.
 • Bankgirot

  Projektledare, Swish

  2013 - 2016

  Bankgirot driftade, förvaltade och vidareutvecklade Swish åt ägarbankerna Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna.

  Claes fungerade som projektledare för en rad förstudier och deltog i eller drev senare genomförandeprojekten relaterade till Swish:
  - Förstudie för framtagande av kravspecifikationer, offert och genomförandeplan för att utveckla en tjänst för företagsbetalningar i Swish (Swish för företag). Detta genomfördes genom en serie workshops med representanter från ägarbankerna och utvecklingsleverantören samt koordinering av utökning av tillstånden hos Riksbanken och Finansinspektionen.
  - Förstudie för framtagande av lösningsförslag, offert och genomförandeplan för Swish för handel. Utvecklingsprojektets storlek var ca. 30 MSEK men innebar en betydande investering för ägarbankerna och var av stor strategisk betydelse för Bankgirot.
  - Förstudie för Säkerhetslösning för Swish för handel. Detta resulterade i en PKI-baserad lösning på samma plattform som BankID efter utvärdering av en rad alternativ tillsammans med säkerhetsexperter från ägarbankerna.
  - Ansvarig för krav och lösning under genomförandet av Swish för handel. Detta innebar att ändra och ta fram interna och externa API:er, utveckla testverktyg och samarbeta med betalväxlar och betatestkunder. Claes utbildade och hjälpte också den nya supportfunktionen.
  - Swish Prestanda. Framgångarna med Swish ledde till stora krav på systemets kapacitet och gav anledning att ta fram en ny systemarkitektur. Claes ledde det arbetet tillsammans med arkitekter och specialister från Bankgirot, leverantörer och bankerna.
  - Swish Development - För att möjliggöra en kontinuerlig vidareutveckling av Swish etablerades en agil utvecklingsorganisation. Claes ledde arbetet med att ta fram och implementera den tillsammans med Bankgirot, ägarbankerna och en extern utvecklingsleverantör.

  Bankgirot etablerade under den här tiden ett projektkontor där Claes deltog och bidrog med bland annat ett verktyg för ekonomisk projektuppföljning och mallar för ändringshantering.
 • Bankgirot

  Projektledare, Insättningsuppgift via Internet

  2013 - 2015

  Insättningsuppgift via Internet var en av Bankgirots första webbaserade tjänster och behövde byggas om för att möta den omfattande och ökande användningen.

  Claes fungerade som projektledare för utvecklingen av en ny version av tjänsten. Projektet löpte under 18 månader med externa kostnader på ca. 15 MSEK. Under projektet genomfördes betydande förbättringar av prestandan i den ursprungliga lösningsdesignen som verifierades genom omfattande prestandatester. Detta krävde strukturerad ändringshantering och en tydlig kommunikationsplan till samtliga banker.

  Claes uppskattade att lösa utmaningarna genom att etablera en insatsstyrka och använde sina erfarenheter från incidenthantering och prestandaförbättringar. Projektet krävde samordning och rapportering mellan leverantörer, bankerna, flera interna avdelningar, affärsledningen och styrgrupper. Claes genomförde också prestandatester med hjälp av HP LoadRunner.

  Utvecklingen gjordes i Cobol på IBM Mainframe, WebServices i Ivory med tjänstelager och en webbaserad frontend på Windows-servrar. Projektet genomfördes enligt PPS.
 • Bankgirot

  Business Analyst

  2013 - 2013

  Claes bistod Bankgirot med att sammanställa en affärsplan för ett nytt affärsinitiativ – en bankgemensam e-brevlåda. Affärsplanen skulle användas som beslutsunderlag i de interna beslutsforumen, och senare för partners och kunder inklusive bankerna. Claes bidrog med erfarenhet av affärsplansutveckling, realisering av nytta enligt PENG-modellen, och samspelet mellan affärsstrategi och tekniska utvecklingsprojekt.

  Arbetet bestod i en strategisk analys och senare att leda workshops och att bistå projektledaren i utformningen av affärsplanen.
 • Axfood IT

  Projekt-/testledare

  2012 - 2013

  Claes fungerade som projekt- och testledare för verifiering och genomförande av en uppgradering av Axfoods integrationsmotor Sonic. Axfood använde Sonic för ett stort antal, i många fall affärskritiska, integrationer inom vitt skilda applikationsområden. Claes samordnade interna och externa projektresurser och systemansvariga för att planera, utforma och genomföra funktionella tester, prestandatester och uppgradering.

  Under projektet identifierades viktiga prestandarisker där Claes bidrog med erfarenhet av avancerade prestandatester. Under projektet genomförde Claes också en systeminventering på grund av en licensrevision. Hela uppgraderingen genomfördes senare problemfritt enligt den föreslagna planen.
 • TeliaSonera

  Business Analyst

  2012 - 2012

  Claes deltog i ett förbättringsprojekt rörande, det av Lemontrees etablerade, Test Automation Center hos TeliaSonera. Inom det exekverar Lemontree automatiserade regressionstester åt TeliaSonera och dess leverantörer. I projektet utvecklade och använde han en metod, ”Post Implementation Review”, baserad på PENG-modellen, för att utvärdera och säkerställa att Lemontrees åtagande levererar maximal nytta åt TeliaSonera.
 • Nasdaq OMX

  Projektledare

  2010 - 2012

  ICAP, en världsledande global interdealer broker på finansmarknaden, gjorde kontinuerligt tre till fyra större uppgraderingar av sitt handelssystem från Nasdaq OMX, kallat Click, per år för att implementera nyutvecklad funktionalitet och rättningar av defekter. Det innebar i praktiken upp emot 50 systemleveranser per år. Parallellt med vidareutveckling, drift och support av det befintliga systemet levererades en komplett version av nästa generations handelssystem Genium INET för att helt och håller ersätta det tidigare.
  Claes fungerade som projektledare för inkrementella leveranser av Click samt ansvarade för test och kvalitetssäkring under leveransprojektet för Genium INET.
 • Nasdaq OMX

  Jourhavande Incident Manager

  2007 - 2012

  Nasdaq OMX levererade handels- och clearingsystem till de egna börserna samt externa börskunder. I vissa fall sköttes också driften även av externa system. I alla fall erbjöd Nasdaq OMX support dygnet runt med mycket korta inställelsetider för dessa enormt affärskritiska system. Claes fungerade under många år som jourhavande Incident Manager utöver de ordinarie rollerna, och drev eskalering och hantering av incidenter under kvällar och helger. I sin roll formaliserade och vidareutvecklade han processen för hanteringen av Major Incidents.
 • Nasdaq OMX

  Technical Account Manager

  2006 - 2010

  International Securities Exchange var en av de största amerikanska optionsbörserna. Claes fungerade som Technical Account Manager med ansvar för supportåtagandet av ISEs, och senare också för ICAPs, handelssystem vilket innebar att han var den primära kontaktytan mot kunden för alla supportrelaterade frågor, och ansvarade för analys, verifiering, uppföljning, rättning, test och leverans av alla rapporterade fel angående handelssystemet. För detta hanterade Claes resurser från ett team på cirka 20 personer. Claes drev och vidareutvecklade även en process för att hantera kontinuerliga kapacitetsförbättringar av kundsystem.
 • Terado

  Managementkonsult

  2002 - 2006

  Genom det egna konsultföretaget Terado arbetade Claes självständigt med researchbaserad verksamhetsutveckling. Uppdragen bestod i att ta fram beslutsunderlag för nya affärsinitiativ hos kundföretagen, utvecklingen av affärsplaner och investeringsprospekt, och kartläggning av produkter och marknader. Claes utvecklade även olika informationssystem för att stödja kundernas verksamhet.

Claes kompetensområden

 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Sharepoint, Atlassian Jira, Jira, Sharepoint
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Projektledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Projektledning, Affärs och IT strategi, GDPR
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans
 • Metoder & Processer

  PPS, Scrum, Agila metoder allmänt
 • Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test
 • Utbildning

  civ.ek
 • Roller

  Team-ledare, Huvudprojektledare, Affärsutvecklare, Produktägare, Teknisk projektledare, Scrum master

Claes anställningar

 • Projektledarkonsult, Lemontree Enterprise Solutions

  2012 - 2017

 • Projektledare, Nasdaq OMX

  2010 - 2012

 • Incident Manager, Nasdaq OMX

  2006 - 2012

 • Technical Account Manager, Nasdaq OMX

  2006 - 2010

 • Managementkonsult, Terado

  2000 - 2006

Claes utbildningar

 • Leading Digital Transformation, DigJourney

  2023 - 2023

 • Led Digitala Workshops, iManagement & MovingMind

  2022 - 2022

 • Business Implications of AI: Full course, Coursera

  2021 - 2021

 • Leading SAFe 4.6 with SA Certification, Scaled Agile Inc

  2019 - 2019

 • Elements of AI, University of Helsinki and Reaktor

  2019 - 2019

 • Certified ScrumMaster, Scrum Alliance

  2018 - 2018

 • Microsoft Project 2010: omfattande introduktion, Learning Tree International

  2013 - 2013

 • Managing Projects, ESI International

  2010 - 2010

 • Ledarskap, Kompassen från Kunskapsbyrån

  2008 - 2008

 • Negotiation Skills for Project Managers, ESI International

  2008 - 2008

 • Påbyggnadskurs i aktiederivat, Nasdaq

  2007 - 2007

 • Värdering och Syntetiska Positioner, Nasdaq

  2007 - 2007

 • ITIL Introduction Training, Nasdaq

  2006 - 2006

 • Master of Business Administration, University of Michigan - Ross School of Business

  2001 - 2001

 • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

  1998 - 2002

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning