Hoppa till sidans innehåll

Daniel Anderberg

Erfaren ledare och chef med 20 års erfarenhet av offentlig och privat hälso- och sjukvård med ett situationsanpassat och agilt ledarskap. Han har verkat i roller som Styrelseordförande/-ledamot, VD, General Manager, Coach/Mentor, Chef, Systemägare, Objektägare, Produktägare, Arkitekt, Programledare, Projektledare, Kravanalytiker, Workshop-ledare, Riskanalytiker, Nyttovärderare, Objektägare (IT och Verksamhet), Förvaltningsledare (IT- och verksamhet), Upphandlingschef/-stöd.

Kunskap och kompetens inom ekonomi (intern/extern redovisning, finansiering, budget, prognos, affärsplanering), strategisk kommunikation, HR och facklig samverkan, upphandling, avtalshantering, förhandling, produktutveckling (av CE märkta produkter), program- samt projektledning, verksamhetsutveckling, IT-/projektstyrning, arkitektur, systemutveckling, riskanalyser, samt nyttovärdering/-utvärdering.

Bakgrund som civilingenjör i Industriell ekonomi och organisation på KTH med inriktning tele-/datorkommunikation och har även i stort utsträckning genom sin karriär arbetat i olika uppdrag som verksamhetsutvecklare, utvecklare och arkitekt av olika karaktär i såväl offentlig och privat regi samt i en internationell miljö.

Ansvarat för, utvecklat och genomfört bland annat verksamhets-/IT-strategier/eHälsostrategier, verksamhetsplaner, verksamhetsprocesser, förvaltningsplaner, IT- och verksamhetsarkitektur, system/applikationer samt applikationsinfrastruktur och teknisk infrastruktur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Områden

Om Daniel

Förmåga och erfarenhet att sätta gemensamma mål, planera, styra och följa upp utveckling och införande av produkter och IT-lösningar, i nära samarbete med intern (inkl. Saas, Molntjänster) och extern drift, leverans, support samt marknad och sälj med hänsyn tagen till kostnadseffektivitet samt kvalité. Förmåga och kunskap som krävs för att implementera produkter och IT-lösningar utifrån kundernas förutsättningar samt säkra en tillförlitlig drift och förvaltning med hög kund-/verksamhetsnytta. Som ledare en lagspelare med stor energi och en god förmåga att verka på strategisk, taktisk och operativ ledningsnivå. Erfarenhet av att definiera och lösa utmaningar tillsammans med andra utifrån begrepp som ”learning by using” och ”learning by doing” är en framgångsfaktor. God förmåga att hantera stora och komplexa organisationer. Visionär. Stort nätverk, vana att förstå och arbeta i och med politiska organisationer. Analytisk med helhetssyn och förmåga att ringa in rätt problem/utmaning. Resultatinriktad och erfaren kommunikatör med förmåga att paketera och presentera komplexa budskap på ett enkelt sätt. Erfaren och kunnig om hur man skapar motivation och förutsättningar hos den egna organisationen och dess kunder. Lång erfarenhet i komplexa organisationer har inneburit en vana att ha många bollar i luften och har ”track-record” av genomförande. Lojal, ansvarstagande, samt kräver tydlighet och ansvarstagande. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniels CV

 • Kvadrat AB

  Senior konsult

  2019 -

  Senior projektledare
 • Region Jönköping

  Projektledare

  2019 -

  Projektledare för IT-verksamhetens leverans av modulen BoS (och COE) inom ramen för Cambios vårdinformationsmiljö Cosmic med fokus på klinisk kemi, mikrobiologi, röntgen och klinisk fysiologi.

  Ansvarig för styrning, planering och uppföljning av leveransprocessen - verksamhetsanalys, kravanalys, arkitekturanalys (IT- och verksamhetsarkitektur) inkl. design och konfiguration av lösning (lösningsarkitektur). Delaktig i utvärdering av Order Management (OM2).

  Ansvarig för att realisera lösning i nära samarbete med ansvarig för testprocessen (system- och acceptanstester) samt överlämning till support och drift samt förvaltning.

  Delaktig i införandeprocessen av leveransen inkl. kommunikationsinsatser samt Early-Life-Support (ELS).
 • Forum för Health Policy

  Ambassadör

  2019 -

  I min roll som ambassadör för Forum for Health Policy – en ideell och politiskt obunden tankesmedja arbetar jag för att stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.

  Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA är målsättningen att vara en tankesmedja där politiker, beslutsfattare, patienter och invånare, forskare, praktiker och företag kan mötas, diskutera, få inspiration och öka kunskapen.

  Mitt fokus ligger på tre områden som är nära sammanlänkade med dess vision:
  - Personcentrerad hälso- och vård samt omsorg
  - Effektivitet och kvalitet
  - Innovation och digitalisering
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  Strategisk rådgivare

  2019 - 2019

  Strategirådgivare med uppgift att leda och stimulera effektiv strategisk planering. Arbetet inkluderar att underlätta strategiskt tänkande genom att tillhandahålla värdefull kunskap och insikter för att hantera svagheter, styrkor, möjligheter och hot.
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  Area Vice President Norden, Managing director

  2017 - 2018

  Som Area Vice President (AVP) för Norden var jag P&L ansvarig för flera affärsenheter (BU:s) inom segmentet för sjukhusinformationssystem (HIS) i Norden. Affärsområdeschefer (GM:s) och chefer för centrala tjänster (CS) rapporterade direkt till mig i min roll som AVP. Jag rapporterade direkt till en senior vice president (SVP) för HIS-segmentet i Österrike.

  Affärsenheterna var indelade efter marknadssegment och bestod av avdelningar för försäljning, orderbehandling, produkthantering, utveckling, service och support. CS bestod av funktioner för affärsstyrning, ekonomisk kontroll, kvalitetsledning, juridisk och marknadsföring.

  Uppgifter och ansvar:
  1. Säkra ett lönsamt, snabbt växande företag genom väl synkroniserade och samordnade affärsenheter inom affärsområdet.
  2. Optimera användningen av synergipotential i affärsområdet och i hela koncernen.
  3. Utveckla affärsstrategin för affärsområdet i överensstämmelse med med målet för koncernen i allmänhet och målen för affärssegmentet.
  4. Identifiera och framgångsrikt förverkliga tillväxtmöjligheter inom och utanför affärsområdet.
  5. Säkra den bästa bemanningen av ledande befattningar inom ansvarsområdet.
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  Roll-out Manager SAP

  2016 - 2017

  Som roll-out manager för SAP i Sverige var jag ansvarig för den svenska delen av den globala implementeringen av CGM: s SAP-processer, verktyg och organisation för försäljning, marknadsföring, orderbehandling, produkthantering, utveckling, service och support.
  Rollen inkluderade samarbete med centraliserade team för att utveckla och implementera gemensamma och effektiva processer och verktyg som stöder de nuvarande och framtida strategiska målen för CGM OneGroup-initiativet.

  Uppgifter och ansvar:
  • Leda planeringen och genomförandet av ett transformationsprojekt.
  • Stödja definitionen av projektomfång, mål och leveranser.
  • Ge vägledning och stöd till lokala projektgrupper när det gäller de viktigaste arbetsströmmarna (process, innehåll, förändringshantering och verktyg).
  • Definiera lokala ”business case” och genomföra ”cost-benefit” analyser.
  • Delta / underlätta i lokala / globala styrgruppsmöten.
  • Definiera projektuppgifter och resursbehov.
  • Kontinuerligt övervaka, utvärdera och förbättra projektets framsteg.
  • Säkerställa hög kvalitet och snabb produktion av alla leveranser.
  • Implementera och hantera projektändringar och interventioner för att uppnå projektproduktion
  • Implementera och hantera kritiska milstolpar och övervakningsmekanismer för projektet
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  Area Vice President Sweden , Managing director

  2015 - 2016

  Som Area Vice President (AVP) var jag P&L ansvarig för en grupp affärsenheter (BU:s), med direktrapporterande General Managers (GM:s) för respektive BU: er samt ansvariga/chefer för centrala tjänster (CS). Rollen rapporterade direkt till Senior Vice President (SVP) i Tyskland och Österrike.

  Affärsenheterna var indelade efter marknadssegment och bestod av avdelningar för försäljning, orderbehandling, produkthantering, utveckling, service och support. CS bestod av funktioner för affärsstyrning, ekonomisk kontroll, kvalitetsledning, juridisk och marknadsföring.

  Uppgifter och ansvar:
  1. Säkra ett lönsamt, snabbt växande företag genom väl synkroniserade och samordnade affärsenheter inom affärsområdet.
  2. Optimera användningen av synergipotential i affärsområdet och i hela koncernen.
  3. Utveckla affärsstrategin för affärsområdet i överensstämmelse med med målet för koncernen i allmänhet och målen för affärssegmentet.
  4. Identifiera och framgångsrikt förverkliga tillväxtmöjligheter inom och utanför affärsområdet.
  5. Säkra den bästa bemanningen av ledande befattningar inom ansvarsområdet.
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  General Manager Public Care

  2014 - 2016

  Daniel har ansvar för affärsområdet ”Public Care” som är CompuGroup Medical Sweden AB:s största kundsegment och levererar produkter och tjänster stat, regioner, landsting och kommuner. Han ingår i CGM Sveriges svenska ledningsgrupp. Omsättningen för Public Care är cirka 150 MSEK med mycket god EBITDA.

  Affärsområdet omfattar sex avdelningar med direktrapporterande chefer inom Product Management, Product Development, Business Intelligence och Sales. Affärsområdet har ett nära samarbete med Leverans, eTjänster (integration), Support, Marknad, sam Ekonomi och HR.
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  Vice President County councils & regions

  2013 - 2014

  Samma som ovan, men med utökat ansvar för säljverksamheten samt ytterligare en produkt samt två avdelningar inom Product Management och Product Development.
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  Business Area Manager, Strategiska konsulttjänster

  2011 - 2013

  Daniel ingår i CGM Sveriges svenska ledningsgrupp. Han har ansvar att utveckla den produktoberoende strategiska konsultverksamheten samt stärka CGM:s affärsposition på den Nordiska marknaden. Han utvecklare verksamheten från 1 till 10 verksamma personer under perioden.
 • CompuGroup Medical Sweden AB

  Commercial Director

  2011 - 2011

  Daniel ingår i CGM Sveriges svenska ledningsgrupp. Han har ansvar att utveckla samt stärka CGM:s affärsposition på främst den nordiska marknaden samt påverka regioner, landsting och kommuner att satsa mer på mjukvara och IT, för att utveckla sin produktivitet och effektivitet genom att använda CGM:s produkter och tjänster (på koncernnivå).
 • Stockholms läns landsting, SLL IT

  Chefsarkitekt IT, IT-strateg

  2009 - 2011

  Chefsarkitekt och IT-strateg inom Stockholms läns landsting (SLL). Ingick i SLL IT:s ledningsgrupp och rapporterade till IT-direktören. Arbetet omfattade att kravställa, samordna, leda, beställa och styra arbete med införande av IT-lösningar för hälso- och sjukvården med hänsyn till intressenter som kommuner, statliga verk och myndigheter. Arbetsuppgifterna omfattade var att:
  • säkra en hög effekt/nytta av SLL:s IT-investeringar
  • tillse en ändamålsenlig IT-styrning
  • säkra effektiv IT-arkitektur såväl landstingsövergripande som för de enskilda vårdgivarna

  Fokus under perioden var att:
  • facilitera arbetet att konsolidera IT-verksamheterna inom den landstingsägda vården till en IT-organisation för att uppnå besparingar
  • samordna IT-utvecklingen inom SLL med hänsyn till nationella initiativ
  • säkra att IT-utvecklingen följde lagar och förordningar
  • understödja verksamhetsmål/-strategier avseende patientsäkerhet, medicinsk kvalité och kostnadseffektivitet.

  Deltog bland annat i omfattande utvärderingar av EPIC med företrädare för landstingsledning samt sjukhusledningar inom Stockholms läns landsting, vilket omfattade bland annat studiebesök till USA, England och Holland.
 • Karolinska universitetssjukhuset

  Chefsarkitekt IT, IT-strateg

  2008 - 2010

  Avdelningschef för avdelningen för strategisk arkitektur med budget och personalansvar tillika chefsarkitekt. Arbetsuppgifterna omfattade att:
  • Stödja sjukhusets strategiska utveckling med IT-lösningar och informationssystem.
  • Säkra att sjukhuset får hög effekt/nytta av sina IT-lösningar som helhet.
  • Ta fram en utvecklings-/avvecklingsplan för IT-stödet
  • Agera systemägarskap för strategisk IT-infrastruktur.
  • Säkra en kostnadseffektiv IT arkitektur
  • Kravställa, samordna och beställa införande IT-stöd för sjukhusets strategiska verksamhetsprocesser.
  • Bereda beslutsunderlag till styrgrupper och råd, bl a sjukhusledningen och IT-rådet.
  Arbetet omfattade bland annat att
  • utveckla realtidsnära IT-stöd för att förbättra tillgänglighet, minska kostnader samt öka patientsäkerhet samt förbättra medicinsk kvalité för akuta, elektiva och imperativa flöden.
  • driva strategiska projekt, t.ex. Stadsplan och Qlean - rätt system, funktioner och information för Karolinska Universitetssjukvården respektive kvalitetsregister.
  • leverera Business Intelligence - ta fram outcome-data för ökad patientsäkerhet och medicinsk kvalité.

  Deltog bland annat i utvärderingar det tyska projetet "Digitalisation of Clinical Pathways" mellan Bundesknappshaft Hospital in Bottrop and TietoEnator som belönats med VHitG-Award för bästa IT lösning nationellt. Utvärderingen omfattade studiebesök till Bottrop med företrädare för sjukhusledningen på Karolinska universitetssjukhuset, bland annat sjukhusdirektören, CIO samt representanter för TietoEnator.
 • Karolinska universitetssjukhuset

  Teamledare Utveckling

  2006 - 2007

  Teamledare för systemutvecklingsgruppen. Ansvar för arbetsledning samt budget för 10 personer samt lika många konsulter på avdelningen för Innovation och Medicinsk Informatik, IT-Forum Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsuppgifterna omfattade leverans av IT-stöd till sjukhusledning, kliniker och verksamhetsområden.
 • Karolinska universitetssjukhuset

  IT-arkitekt

  2005 - 2007

  IT-arkitekt för Karolinska Universitetssjukhuset med ansvar att säkra en effektiv arkitektur. Arbetsuppgifterna omfattade att:
  • Delta i arbete med att ta fram Karolinska Universitetssjukhusets IT-strategi.
  • Ta fram beslutsunderlag och informationsmaterial till sjukhusets IT-råd.
  • Säkra att sjukhusets IT arkitektur (applikationer, data, teknik) är kostnadseffektiv.
  • Inneha systemägarskap för sjukhusstrategiska applikationsplattformar.
  • Kravställa och beställa införande av IT-stöd för vårdens kärnprocesser.
  • Beskriva, analysera och förbättra befintliga och utveckla kommande applikationers förmåga att förse verksamhetsprocesserna med information med hög kvalité.

  Projektledare för etableringen av Kaisa, Karolinska Universitetssjukhusets målmiljöer för applikationsutveckling. Målsättningen med Kaisa är att konsolidera utveckling, drift och förvaltning av samtliga Karolinska egenutvecklade J2EE och DotNet applikationer och i tillämpliga fall standardapplikationer till en gemensam målmiljö. Nyttan med Kaisa är bl.a. lägre kostnader för drift, utveckling och förvaltning samt ökad IT-/informationssäkerhet.
  Deltagare i arbetet att etablera Karolinska Universitetssjukhusets datalager Karda, journalsystemet TakeCare’s utdatadepå Intelligence och tjänstegränssnittet Xhange för realtidsnära kommunikation med regionala och nationella tjänsteplattformar.
 • Karolinska Institutet

  Projektledare

  2005 - 2006

  Projektledare för MIR-projektet (Medicinsk Informatik Reumatologi) på Reumatologiska kliniken. Syftet med projektet var att etablera IT-stöd för att överföra information från rutinsjukvården till forskning kring uppkomst av och behandling av inflammatoriska sjukdomar. Se referensföredrag för mer information.

  Projektledare och styrgruppsmedlem för Hathaway ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Syftet med Hathaway var att utöka möjligheterna att forska på kliniska data från rutinsjukvården (TakeCare) till BIMS-systemet (KI Biobank) med data som beskriver sambandet mellan genetik samt sociala-/omgivningsrelaterade faktorer.
 • Karolinska universitetssjukhuset

  Programledare, Systemägare

  2004 - 2005

  Områdesansvarig programledare för beskrivande system. Systemägare med budget och ansvar för förvaltning och utveckling av sjukhusets DataWareHouse med tillhörande verktyg och applikationer för analys och uppföljning. Syftet med området att skapa ett bättre systemstöd för att styra, planera och följa upp sjukhusets produktion av sjukvård, forskning och utbildning samt stödprocesser inom ekonomi, avtal och HR.
 • Huddinge Universitetssjukhus AB

  Programledare, Systemägare

  2002 - 2003

  Områdesansvarig programledare för beskrivande system. Systemägare med budget och ansvar för förvaltning och utveckling av sjukhusets DataWareHouse med tillhörande verktyg och applikationer för analys och uppföljning. Syftet med området att skapa ett bättre systemstöd för att styra, planera och följa upp sjukhusets produktion av sjukvård, forskning och utbildning samt stödprocesser inom ekonomi, avtal och HR.
 • Huddinge Universitetssjukhus AB

  Verksamhetsutvecklare, Facilitator

  2001 - 2002

  Verksamhetsutvecklare och facilitator med uppgift att förbättra och utveckla sjukhusets akuta, elektiva och imperativa patientflöden. Projektledare för etableringen av ett sjukhusgemensamt datalager samt webbportal LISA för uppföljning av bl.a. patientflöden och produktion. Kraven var att datalagret skulle stödja såväl det horisontella perspektivet som linjeperspektivet och svara på frågor som; hur länge patienten får vänta på akuten, hur långa vårdtiderna på vårdavdelningarna är samt hur lång tid det tar från att en röntgenremiss skickas till ett preliminärsvar? En utmaning i utvecklingen av datalagret var att samordna olika personer från såväl verksamhet och IT för behovsanalyser och kravfångst, bl a modellera verksamhet, begrepp, information, flöden/processer.
 • NoWire Medical Telecom

  Chief Financial Officer

  1999 - 2000

  Tillsammans med ett antal kollegor på KTH arbetade jag deltid med ett projekt för att etablera ett start-up bolag för att leverera hemsjukvård på distans. Intressenter var Ericsson, Huddinge Universitetssjukhus samt KTH. Finansiärer var Ledsstiernan och TMT One. Till bolaget rekryterades en f.d. VD från Astra. Min roll var Chief Financial Officer. Projektet lades ner med anledning av dotcom bubblan sprack och Ericsson drog sig ur.
 • Stockholm stad

  Kontaktperson, god man, vårdbiträde, tolk

  1994 - 2002

  Arbetade deltid med olika befattningar inom Stockholms stad parallellt med studier till Civilingenjör, bland annat personlig assistent åt döva autistiska barn, kontaktperson åt förståndshandikappade vuxna, samt vårdbiträde inom hemtjänsten.
 • Mark, Bygg och Smide AB

  Snickare, Smed, VD

  1991 - 1993

  VD och arbetsledare för ett byggnadsföretag AB Mark Bygg och Smide med 4 anställda och underleverantörer inom el, golv, snickerier, vvs etc. Uppdragen omfattade ny- och ombyggnation av bostadshus och mindre kontorsfastigheter och lager samt renovering av butikslokaler, bland annat H&M butikerna i centrala Stockholm.

Daniels kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Beslutstöd- och BI-system
 • Modulkunskap affärssystem

  Controlling
 • Verktyg & Middleware

  MS Office
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Agila metoder allmänt, PM3, Controlling and Reporting, SAFe, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Affärsutveckling, Utredning, Kravanalys, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Metodstöd, Verksamhetsarkitektur, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Compliance, ERP Implementation, Projektledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Programledning, Change Management, Information Management
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management
 • Marknadsföring

  Marknadsanalys, Profilering & positionering, Varumärke/branding, Strategisk affärsplanering, Employer Branding, Digitalisering, Kundupplevelse, Målgruppsanalys
 • Försäljning

  Försäljning, Försäljningsledning
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Fackförhandlingar, Beteendevetenskap, Operativ ledning, Grupprocesser, VD, Interimsledning, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Medicinsk Teknik, Tillverkande Industri, Hälso-Sjukvård
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess
 • Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Utbildning

  civ.ing
 • Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi, Förändringskommunikation, Medierelationer, Public Affairs, Kriskommunikation, Lobbying, Engelska, Externkommunikation
 • Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning

Daniels anställningar

 • VD / Area Vice President / General Manager, Compugroup medical Sweden AB

  2014 - 2019

 • Vice President, Compugroup medical Sweden AB

  2013 - 2014

 • Business Area Manager, Compugroup medical Sweden AB

  2011 - 2014

 • Commercial Director, Compugroup medical Sweden AB

  2011 - 2011

 • Chefsarkitekt IT, Stockholms läns landsting

  2009 - 2011

 • Chefsarkitekt IT, Karolinska Universitetssjukhuset

  2008 - 2009

 • Chefsarkitekt IT, Karolinska Universitetssjukhuset

  2004 - 2007

 • Vårdbiträde, kontaktperson, god man, Stockholms stad

  1994 - 2002

 • VD, Snickare & Smed, Mark Bygg och Smide AB

  1991 - 1993

Daniels utbildningar

 • Agilt ledarskap, Region Jönköping

  2020 - 2020

 • Informationssäkerhetsutbildning, Region Jönköping

  2020 - 2020

 • Excel grundkurs, Addskills

  2019 - 2019

 • Excel Fortsättningskurs, Addskills

  2019 - 2019

 • Presentation training, Nutbaser

  2018 - 2018

 • Sales training, Nutbaser

  2018 - 2018

 • Negotiation training, Nutbaser

  2018 - 2018

 • PM3 för Objektägare och Förvaltningsledare / Karolinska, Stockholms läns landsting

  2018 - 2011

 • SAFe, Riada

  2017 -

 • GDPR, CompuGroup Medical SE

  2017 - 2018

 • CE MDR, QAdvis

  2017 - 2018

 • Miljö och kvalitetsledningssystem, CompuGroup Medical SE

  2017 - 2018

 • Vigilance - Patientsäkerhetsärendehantering, CompuGroup Medical SE

  2017 - 2018

 • Senior Executive Management Education, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2018

 • Core Processes for Managers, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2018

 • Business planning and execution for Senior Management, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2018

 • Sales Excellence Education for Management, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2018

 • SAP Enterprise Suit, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2018

 • Offentlig upphanling, Magnus Josephson & Co AB

  2016 - 2018

 • Jira Atlassian, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2017

 • Confluence, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2017

 • Tagetik, CompuGroup Medical SE

  2016 - 2017

 • Certifierad Verksamhetsarkitekt, Dataföreningen kompetens

  2011 - 2011

 • Certifierad IT-arkitekt, Dataföreningen kompetens

  2010 - 2010

 • Projektledning ProjektIL, Stockholms läns landsting

  2008 - 2011

 • ITIL Foundation v2/v3, Stockholms läns landsting

  2008 - 2011

 • Ledarskapsutbildning UGL, Karolinska Universitetssjukhuset

  2008 - 2008

 • Enterprice Architecture Center for Excellence, EACOE.ORG

  2008 - 2008

 • Balanced Scorecared, Karolinska Universitetssjukhuset

  2006 - 2008

 • SAS Base Grundkurs, Sas Institute

  2004 - 2004

 • SAS Base Fortsättningskurs, SAS Institute

  2004 - 2004

 • Civ. Ing. Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

  1997 - 2001

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning