Hoppa till sidans innehåll

Karin Adolfsson

Organisation- och kulturutveckling

Karin har lång erfarenhet av att arbeta brett med organisationsutveckling samt dokumenterad egen framgångsrik chefserfarenhet. Hon drivs av att skapa organisationer där medarbetarna hittar motivation och innovationslust och där det finns en stark gemensam positiv kultur. För att nå detta arbetar Karin med strategiska dialoger med beslutfattare därefter rent praktiskt genom att utveckla team och sätta arbetsprocesser i vardagen, gärna med hjälp av digitala verktyg som kan bidrar i utvecklingen.

Karin drivs av att tillsammans med andra uppnå konkreta, effektiva och positiva förändringar hos människor och i organisationer. Hon är mest effektiv när hon arbetar nära organisationen, skapar snabbt förtroendefulla relationer och ifrågasätter på ett konstruktivt sätt för att få gehör för nya idéer.

Exempel på roller/inriktningar där Karin kan spela en nyckelroll:
Organisationsutveckling: Karin bygger organisationer som ger förutsättningar för människorna i den att prestera väl. Detta innefattar övergripande strategier, värderingsarbete, teamutveckling, facilitering av grupper, chefs- och medarbetarutveckling mm
Interim HR- chef: Karin har utvecklat den grupp med HR-partners hon var chef för och drivit utvecklingsarbete inom HR-frågor i stort.
HR-konsult: Karins breda HR-erfarenhet gör att hon kan ta ansvar i många olika HR-frågor på ett professionellt sätt.

Områden

 • Organisation- och kulturutveckling
 • Interim HR-chef
 • HR-konsult

Om Karin

Karin beskrivs om modig, positiv och coachande. Hon har lätt för att växla mellan det strategiska och operativa, är lösningsfokuserad och arbetar med ständiga förbättringar.

Karins CV

 • Räddningstjänsten Storgöteborg

  HR-konsult

  2021 - 2023

  Organisationsutveckling
  Vad: Drev tillsammans med chefer omorganisering Insatsavdelningen på RSG. Målet var att bygga en robust struktur för framtida utmaningar.

  Metod: Genom att strategiskt analysera konsekvenserna av olika val/beslut, i vardagen, togs organisationsbilden fram. Karin gjorde detta i tätt samarbete med chefer genom coaching och ledning av cheferna. Även tätt samarbete med andra expertfunktioner inom organisationen.

  Resultat: Ny organisation med ex 12 nya chefer, ny APT-struktur, förbättra uppföljning av OSA, HR med i ledningsgruppen.

  Kulturutveckling
  Vad: RSG gjorde ett aktivt val att börja arbeta strategisk med organisationskulturen. Medel avsattes under fyra års tid för att öka kunskapen inom organisation och för att få en ändamålsenligt gemensam organisationskultur.

  Metod: Samarbetade med ledningsgrupp och påvisande av vad som är viktiga framgångsfaktorer vid strategiskt arbete med organisationskultur. Initierande stöd av extern part för hjälp med det strategiska och praktiska arbete. Karin drev arbete från första dialoger med ledningsgruppen till att "Kulturresan" är lanserad för alla medarbetare.

  Resultat: Karin drev, utifrån ett strategiskt perspektiv, arbetet framåt, detta innebär bla formulering av upphandlingsförfrågan, val av leverantör, samarbete med ledningsgrupp och extern part, projektledning av det interna arbete ex nulägesanalys, ledningsdagar för alla chefer, planering av projektet, leda arbetsgrupp mm.

  Verksamhetsövergång
  Vad: Tre nya kommuner skulle införlivas in i RSG kommunalförbund. Det var tidsmässigt ett mycket kritisk projekt då det endast var 3 månader från sista politiska beslutet togs till att den nya organisationen skulle vara i bruk. Karin var en del av projektgruppen för införandet. Karins fokus var "verksamhetsövergång- personal". Detta innebär ex förhandling av ny organisation, inrangeringsförhandlingar, överföring av medarbetare i ex lönesystem.

  Metod: Karin identifierade kritiska faktorer och såg till att beslutsfattande personer hade rätt information för att kunna fatta beslut. Då Karin hade kännedom om båda organisationen hade hon en övergripande förståelse för utmaningar och kunde förkomma ev hinder.

  Resultat: Ny organisation förhandlad med fackliga parter. Medarbetare överflyttade så lön kan betalas ut, planering och genomförande introduktion till medarbetare och chefer.
 • Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

  HR-konsult

  2020 - 2020

  Karin stöttar organisationen i en förändringsresa. Mycket fokus är på att sätta arbetsätt, rutiner och policys. Dessutom är det i uppdraget mycket förhandlingar och samarbeten med de fackliga parterna.
 • Göteborg Stad

  HR-konsult

  2020 - 2020

  Karin har i uppdrag att förbättra samarbete mellan chefer, fackliga parter och medarbetare. Synpunkter på arbetsmiljön har lämnat till chefer från medarbetare via facket. Karins roll är att utveckla samarbetet mellan facket och chefer samt att stötta i det proaktiva arbetsmiljöarbetet.
 • Strawbees

  HR-ansvarig

  2019 - 2020

  Karin stöttade Strawbees i allt som rör HR-området. Dels praktiska frågor kring anställning, arbetsrätt till organisations- och kulturutveckling. Styrkan låg i att kunna se det strategiska i vardagen och bygga kultur och organisation tillsammans med medarbetarna.
 • Räddningstjänsten Storgöteborg

  HR-specialist

  2019 - 2020

  Karin arbetar främst med rekrytering men också med att se över olika processer.
 • Chalmers tekniska högskola

  Enhetschef för HR-partners

  2017 - 2019

  Beskrivning: HR-avdelningen på Chalmers tekniska högskola består av ca 40 medarbetare fördelade på 5 enheter. Inom HR-partner enheten är det ca 14 medarbetare.

  Roll: Karins uppdrag var att få HR-partners att arbeta mer som ett team och att bidra till hela HR-arbetet på Chalmers. Karin var aktivt i HR:s ledningsgrupp och hade fullt resultatansvar för enheten.

  Metod: När Karin började som chef arbete var det många i gruppen som tyckte att rollen/uppdraget var otydligt och ensamt. Med hjälp av Appreciative Inquiry började Karin tillsammans med gruppen fundera på vad de gjorde när de var som bäst och vad de kunde göra mer. Rent konkret innebar det att de började arbete mer i team, arbetade fram och förankrade en befattningsbeskrivning, stämde av med intressenter vad de såg var gruppen styrkor. Dessutom genomgick alla en coachingutbildning, dels för ett på ett effektivt och kollegialt sätt stötta varandra i vardagen och ta vara på varandras erfarenheter men också för att kunna använda i HR-arbetet i stort.

  Resultat: Detta arbete ledde till en kultur där fokus blev mer på helheten för gruppen och inte bara per enskild individ. Det i sin tur ledde till mer gemensamt och flexibelt arbetssätt som bättre anpassade sig till organisationens behov. Dessutom blev det förbättrat resultat i medarbetarenkäten för gruppen, inom alla områden.
 • Chalmers tekniska högskola

  Förändringsledare/projektledare

  2015 - 2017

  Beskrivning: Chalmers genomgick ett stort förändringsarbete som syftade till att stärka Chalmers konkurrenskraft på lång sikt.

  Roll: Karin var ansvarig för ett delprojekt som påverkar all akademisk personal på Chalmers.

  Metod: Karin tog fram projektplan och genomförde aktiviteter som bla innefattade en workshop med ca 100 chefer och ledare på Chalmers, skriftliga dokument som var på remiss, ledning av olika referensgrupper samt återkoppling i Chalmers ledningsgrupp.

  Resultat: En uppdatering av viktiga styrdokument som i som tur styr Chalmers strategiska kompetensförsörjning som är av yttersta vikt för Chalmers framtid. Genom workshops och förankring började även dialog om vad förändringen innebär på individnivå.
 • Chalmers tekniska högskola

  HR-specialist

  2010 - 2016

  Beskrivning: Som HR-specialist var Karin HR-experten på institution och ansvarig för att alla HR-processer genomförs på ett bra sätt.

  Roll: Karin uppgift var att tillsammans med Prefekt och Administrativ chef bygga ett strategiskt HR-arbete på institutionen samt genomföra det operativa arbetet som krävdes.

  Metod: Karin arbetade systematisk med att bygga HR-arbete genom bla att coacha cheferna i ledarskap och att driva ett arbete med att göra workshops som uppföljning på medarbetarenkät på ett systematiskt sätt. Tillsammans med prefekt och chefer arbetade Karin aktivt med grupper och individer.

  Resultat: Nivån på HR-frågorna lyftes väsentligt under Karins tid på institutionen och HR sågs som ett naturligt strategiskt stöd i utvecklingen av organisationen.
 • IKEA

  HR-officer/Personalman

  2005 - 2010

  Beskrivning: IKEA Kållered är ett av 18 IKEA varuhus i Sverige. Totalt ca 400st anställda. IKEA är en mycket värdestyrd organisation där gott ledarskap värderas högt.

  Roll: Karin stöttade varuhuset chefer i alla typer av HR frågor. Stort fokus var på rekrytering och ledarförsörjning och hon drev ett program för ledare. Dessutom arbetade Karin mycket med rehabilitering och avveckling.

  Metod: Karin arbetade systematiskt med cheferna och följde upp sjukfrånvaro samt arbetade proaktivt med cheferna för att skapa en bättre arbetsmiljö.

  Resultat: På något år minskade den allmänna sjukfrånvaron och det var färre långtidssjukskrivna.

Karins kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Processutveckling, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Förändringsledning, Change Management
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Fackförhandlingar, Psykologi, Beteendevetenskap, OBM (organizational behavioral management, Grupprocesser, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Skola och utbildningsväsende, Räddningstjänst
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Workshopledning
 • Roller

  Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Facilitator
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, HR
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Engelska
 • Marknadsföring

  Employer Branding

Karins anställningar

 • Senior HR-konsult, I have an idea

  2019 -

 • Enhetschef HR-partners/HR-specialist, Chalmers Tekniska Högskola

  2010 - 2019

 • HR-officer/personalman, IKEA Kållered

  2006 - 2010

 • Researcher, Proffice

  2006 - 2006

 • Personaladministratör, Saab Rosemount

  2006 - 2006

 • Jobbcoach, Aventus

  2006 - 2006

 • Projektsamordnare Career Service, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  2003 - 2005

Karins utbildningar

 • Change Practitioner, Prosci

  2022 - 2022

 • ICAgile Leading with agility, agilepeople

  2021 - 2021

 • ICAgile Aglit HR, agilepeople

  2020 - 2020

 • Group Development Questionnaire (GDQ), TREATIS

  2020 - 2020

 • Gruppfacilitering, 15 hp, Göteborgs universitet

  2019 - 2019

 • Gamification 7,5hp, Linnéuniversitetet

  2019 - 2019

 • Chalmers ledarprogram, Chalmers

  2018 - 2018

 • Psykologi, kommunikation och management,, Hawaii Pacific University

  1999 - 2000

 • Ekonomie magisterexamen med inriktning mot företagsekonomi och organisation, Göteborgs universitet

  1998 - 2003

 • Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs universitet

  1998 - 2002

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 566

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning