Hoppa till sidans innehåll

Malin Adenås

Projektledare

Jag arbetar främst som program- och projektledare. Mina erfarenhet omfattar projekt- och förändringsledning vid digitalisering med nära koppling till verksamheten. De projekt jag driver har alltid inslag av förändring av verksamhetsprocesser i kombination med utveckling av systemstöd. Exempelvis organisationsförändringar inom stora organisationer, implementering av systemlösningar, upphandling av systemstöd - alltid med budgetansvar och rapportering till styrgrupp/ledningsgrupp.

Områden

 • Projektledare
 • Programledare
 • Förändringsledare

Om Malin

Jag sätter sig snabbt in i nya arbetsuppgifter och fångar helheten i uppdraget. Med hjälp av mitt höga engagemang och lyhördhet driver jag team framgångsrikt framåt för att hitta bästa lösningen för kunden. Jag strävar alltid efter att skapa en miljö där alla arbetar mot samma mål och respekterar varandras styrkor, vilket leder till dynamiska och positiva förändringar. Att hela teamet förstår vilket värde de skapar är avgörande för framgång.

Malins CV

 • Statens servicecenter

  Projektledare

  2021 - 2021

  Uppdrag: Införande av systemstöd för bokning av kundmöten på servicekontor
  I rollen som projektledare har Malin infört ett webbaserat bokningssystem, där handläggare på samverkansmyndigheterna är den primära målgruppen.
  Malin har haft ett övergripande ansvar för budget, resursplanering, kommunikation internt och mot samverkansmyndigheterna, rapportering till styrgrupp och intressenter, införande av teknisk plattform och systemstöd, tester, utbildning och överlämning till förvaltning
  Projektgruppen bestod av ca 15 person + intressenter, kravställare och testare från Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten.
 • Statens servicecenter

  Projektledare

  2021 -

  Uppdrag: Införande av teknik för distansservice och externt videommöte
  I rollen som projektledare driver Malin införande av en videomötestjänst som ska kunna nyttjas både för distansservice mellan servicekontoren och vid digitala möten mellan kund på servicekontor och handläggare hos samverkansmyndighet.
  I rollen som projektledare har Malin ett övergripande ansvar för budget, resursplanering, kommunikation och samordning med samverkansmyndigheterna, rapportering till styrgrupp och intressenter, införande av teknisk plattform, anpassning av it-utrustning och lokaler.
  Projektgruppen består av ca 15 person + ca. 50 intressenter och kravställare från Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten.
 • Statens servicecenter

  Verksamhetsutvecklare

  2020 - 2021

  Uppdrag: Framtagande av en tjänstearkitektur för division medborgarservice
  Syftet med uppdraget var att skapa förutsättningar för att leverera samma tjänster med samma kvalitet på alla servicekontor och där igenom skapa en tydlighet i erbjudandet gentemot både medborgare, anslutande myndigheter, befintliga samverkansmyndigheter och internt på SSCs servicekontor (117 kontor och 800 servicehandläggare)
 • Statens servicecenter

  Projektledare

  2020 - 2020

  Uppdrag: Införande av Arbetsförmedlingens kundtorgtjänster på SSC:s servicekontor.
  Malin klev in i projektet med uppdrag att stötta huvudprojektledaren. Malin drev planering och förändringsledning avseende utrullning i storstäderna (Malmö, Stockholm och Göteborg) och utbyte av it-leveranser på de samverkande kontor där Arbetsförmedlingen lämnar.
  Projektgruppen bestod av ett 20-tal personer och många intressenter (117 servicekontor) med stora krav på förändringsledning som följd. Projektet krävde också samordning mellan flera myndigheter SSC, AF och även Försäkringskassan (som ansvarar för SSC:s it-miljöer).
 • Postnord AB

  Projektledare

  2018 - 2020

  Den andra och tredje delen av masterdata programmet var att implementera en nordisk HR master och en nordisk kundmaster. I uppdraget ingick även att säkra governance och initiera devop team för fortsatt utveckling och förvaltning för HR- och kundmastern.
  I rollen som projektledare har Malin haft ett övergripande ansvar för budget, resursplanering, kommunikation, rapportering till styrgrupper, installation och implementation av teknisk plattform, utveckling av de två masterdata lösningarna.
  Prince 2 har använts som projektmetod. Scrum har använts som utvecklingsmetodik. Jira har använts som verktyg vid utveckling och test. Projektet har i enlighet med SAFe ramverket deltagit i ARTs och PI-plannings under berörda Value streams.
  Projektgrupperna har bestått av 10-15 personer (off-shore och on-shore resurser). Ca. 30 integrationer har satts upp och ca. 100 personer och 50 system har varit stakeholders.
 • Postnord AB

  Programledare

  2017 - 2018

  Syftet med programmet var att skapa gemensam nordisk masterdata inom PostNord koncernen. som bestod av 3 delar - Upphandling av teknisk plattform, implementation av koncerngemensam HR master och kundmaster.
  Första steget var att upphandla en standardiserad masterdata plattform (MDM Multidomän hub) för PostNords gemensamma masterdata objekt.
  I rollen som programledare har Malin haft övergripande budgetansvar, rapportering till styrgrupp, ansvar för kravprocess inför upphandling av MDM Multidomän hub, kommunikationsplanering och uppföljning mot projektplan, resursplanering etc.
  Projektgruppen har bestått av ett 10-tal personer med underliggande arbetsgrupper. Totalt var ca 50 personer engagerade i projektet
 • Postnord AB

  Projektledare

  2015 - 2017

  Syftet med projektet var att samordna, förenkla och utveckla processerna för planering och uppföljning samt anpassa berörda systemstöd och analysverktyg till en ny global styrning för PostNord koncernen.
  Malin har haft rollen som IT- och verksamhetsprojektledare vilket har inneburit övergripande budgetansvar, rapportering till styrgrupp (Postnords ledning), planering och framdrift av processkartläggning och samordningsaktiviteter samt kravställande mot externa leverantörer och utveckling. Projektet drivs enligt Prince 2.
  Projektgruppen har bestått av ett 20-tal personer med underliggande arbetsgrupper. Totalt var ca 50 personer engagerade i projektet.
 • Sollentuna kommun

  Kundens projektledare

  2015 - 2016

  Syftet med implementationsprojektet var att ersätta det nuvarande pappersarkivet med ett E-Arkivsystem. Pilotprojektet omfattade digitalisering av Sollentuna kommuns system för Bygglovshandlingar.
  I rollen som Sollentuna Kommuns projektledare har Malin haft ett övergripande budgetansvar, ansvarat för Sollentuna kommuns tidplan, rapporterat till styrgrupp, kravställt mot externa leverantörer, ansvarat för intern IT-samordning, utveckling, testplanering, riskhantering osv.
 • Postnord Group

  Projektledare verksamhet

  2014 - 2015

  I april 2014 genomförde Postnord en stor omorganisation och en förändring av styrmodell. Till följd av detta behövde alla administrativa stödsystem uppdateras utifrån den nya organisationen och nya styrmodellen, vilket innebar stora förändringar i deras affärssystem SAP, Cognos, planering- och budgetverktyget BPC och lönesystemet Heroma.
  Malin har haft rollen som verksamhetens projektledare vilket har inneburit övergripande budgetansvar, rapportering till styrgrupp (Postnords ledning), samordning av interna processförändringar, framtagande av kommunikationsplan, planering och framdrift av kravställande mot externa leverantörer och utveckling.

  Projektgruppen har bestått av ett 20-tal personer med underliggande arbetsgrupper. Totalt har ca 100 personer varit engagerade i projektet.
 • Postnord Group

  Controller och verksamhetsstöd

  2013 - 2013

  Malins roll var att stötta IT-ledningen inom SDC Admin med de dagliga operativa aktiviteterna som kräver daglig planering och ledning. Dessa aktiviteter utgjordes controlleruppgifter som förvaltning/vidareutveckling av enhetens tjänster samt av daglig problemlösning i anslutning till nyligen genomförda utvecklingsprojekt i kombination med en större organisationsförändring.
  Parallellt med det operativa arbetet behövde ledningen för SDC Admin etablera ett stöd för att få den operativa verksamheten att fungera optimalt, genom utformning av relevanta mål och KPI:er för SDC Administation, vilket Malin ansvarade för.
 • Skatteverket

  Verksamhetscontroller

  2012 - 2013

  Uppdraget innebar bemanning en av linjeroll som controller inom Skatteverkets IT-avdelning.
  • Uppdraget omfattade bland annat:
  Utveckling av rapporter i Agresso och Mercur
  • Utveckling av rutiner och arbetssätt inom funktionen som ansvarar för fakturahantering. I uppdraget ingick även kontakter med leverantörer.
  • Löpande controllerarbete
 • Karolinska Institutet

  Projektledare - eHandel

  2010 - 2012

  Programmets syfte är att införa elektroniskt inköps-och upphandlingssystem kopplat till Agresso affärssystem. Genom att slutföra pågående inköpsprojekt kommer Karolinska Institutet (KI) att hantera inköpsprocessen enligt statens plan för e-handel. Malins roll var att ansvara för ett smidigt införande av systemstöd. I rollen ingick att ansvara för all kommunikation mot institutionen, kartläggning av beställningsflöden per enhet, identifiering av roller, nya attestregelverk m.m.
 • Pensionsmyndigheten

  Projektledare Agresso

  2009 - 2010

  Malin deltog som delprojektledare inom Pensionsmyndighetsutredningen (PMU) och Pensionsmyndigheten som startade 1 januari 2010.
  I uppdraget ingick:
  • kravanalys och framtagande av lösningsförslag avseende uppsättning av kodstruktur i Agresso
  • uppsättning och implementering av leverantörsreskontraprocess och kundreskontraprocess
  • utveckling av ekonomimodell, -processer och rutiner för administration och uppföljning
  • Ledande av tester och utbildning i samband med driftsättning
 • Skatteverket

  Testledare

  2007 - 2008

  Testledare vid prestandatester av Agresso version 5.5 inför uppgradering. I arbetsuppgifterna ingick att ansvara för skapande av testfall, genomförande av relevanta prestandatester och dokumentation i form av testplan, testprotokoll och slutrapport.
 • Stockholms stad

  Utbildningsasansvarig Agresso

  2005 - 2006

  Genomförande av utbildning för alla Stockholm stads stadsdelar i Agresso och Agressos browserfunktion. Vidare arbete som konsult med uppgift att ta fram och underhålla manualer avseende Agresso och genomföra utbildningar för Stockholms stadsanställda i affärssystemet Agresso.

Malins anställningar

 • Leader, Partner and senior project manager, Stretch Public AB

  2012 - 2021

 • Project manager, Consultant, KMD Sverige AB

  2010 - 2011

 • Consultant/project manager, Capgemini Sverige AB

  2005 - 2010

 • Application consultant, Project manager, Sundit AB

  2002 - 2004

 • Application consultant, Andrimner AB

  1996 - 2001

Malins utbildningar

 • Leading SAFe 5.0, Scaled Agile

  2021 - 2021

 • Prosci Change Management, Proacteur

  2017 - 2017

 • Prince 2, ILX Group

  2016 - 2016

 • Capgemini Project Management certification, Capgemini

  2008 - 2008

 • Certified consultant in Agresso, Visma and Microsoft Nav, Agresso, Visma, Microsoft Nav

  2001 - 2005

 • Ekonomlinjen, Stockholms universitet

  1991 - 1995

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning