Hoppa till sidans innehåll

Micael Starck

Data Scientist

Micael är en erfaren dataanalytiker och utvecklare. Han har arbetat med många olika frågor inom flera olika verksamheter och branscher. Micael har jobbat med allt från beteendevetenskapliga frågor till energihandelsoptimering. Han har dessutom lång erfarenhet inom säkerhet, IoT, GIS, revision mm och deras koppling till dataanalysen.
En av Micaels specialinriktningar är kartläggning och explorativ analys av data, där han arbetat för att få större datamängder att bli sammanhängande och förståeliga. Micael har drivit analyser av olika digitala informationskällor i syfte för utredning och beslutsstöd. Han har bland mycket annat tagit fram en modell för underlag till prissättning av force majeure-skador åt ett internationellt återförsäkringsbolag, tränat modeller för att förutse hur uppskattad en måltid blir, ruttplanering för flera större logistikföretag i Sverige mm.

Områden

 • Data Scientist
 • Data Engineer
 • IoT-analytiker
 • GIS-anlytiker

Om Micael

Micael är en person som är lätt att umgås med. Han är en drivande och analytisk person som snabbt sätter sig in i problem och ser förslag på lösningar. Han har lätt att förstå behov och har en bra känsla för nästa logiska steg i processen. Han vill gärna leverera nyttiga resultat som ligger i teknikens framkant för mottagaren.

Micaels CV

 • McDonalds / Food Folk

  BI Developer / Data Engineer

  2022 -

  McDonalds genererar stora mängder försäljningsdata. Arbetet har gått ut på att skapa olika rapporter till verksamheten för att följa upp daglig försäljning (i olika kanaler och tider, ex Drive Thru), kampanjer och deras inverkan på annan försäljning (kannibalism) samt annan KPI uppföljning. Olika datakällor har bearbetats i olika nivåer från rådatalager upp till Data Marts.
  - Power BI
  - Snowflake
  - SQL
  - Azure DevOps (Git)
  - DBT Cloud (Data Build Tool)
  - Data Vault
 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

  Data Engineer

  2021 - 2021

  SGU har krav från EU att tillgängliggöra data. Processerna för detta har uppdaterats med felhantering och nya flöden för kvalitetssäkring.
  - GIS (analys av geografisk data)
  - SQL
  - Python
  - Maskininlärning
  - PostgreSQL (med addon PostGIS)
  - MSSQL
 • Skatteverket

  IT-säkerhetsarkitekt/Data Scientist

  2020 - 2021

  Micael har arbetat med att säkerställa skyddet av myndighetens information. Däribland uppsättning av loggningsnoder i nätverket (och hur denna information ska bearbetas), behörighetsmodellering för ett nytt sätt att tilldela och förvalta behörigheter samt verksamhetsprocesser kring bedömning av KRT (konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet). Hur måste en organisation tänka och agera för att vara beredd, att arbeta proaktivt?
  - IAM (Identity and Access Management, behörighetsmodellering)
  - SIEM (Security Information and Event Management)
  - SOC (Security Operations Center med Splunk som verktyg)
  - Risk- och säkerhetsanalys
  - Cyber Security
  - Visualisering/presentation
 • Svenskt län

  Data Scientist/Data Engineer/utredning

  2019 - 2020

  Oegentligheter inom länstrafiken uppmärksammades av en så kallad "Whistleblower". Genom intervjuer kunde avvikande mönster i trafikdata identifieras vilket i sin tur kunde styrka grova oegentligheter. Arbetet bestod i att omsätta resultatet från intervjuerna till algoritmer som kunde köras mot trafikdata. Mycket spännande resultat som gav stora rubriker i länet.
  - Intervjuer med whistleblowers
  - Intern revision
  - Python och Pandas
  - SQL
  - Git
 • Kronofogdemyndigheten

  Digital forensik/Data Scientist

  2019 - 2021

  Micael har arbetat med datainhämtning från fysiska enheter samt analys av den information som lagrats. Arbetet har ställt stora krav på förberedelse och mental stålsättning då utförandet i fält inte kunnat göras om. Analysen har även ställt krav på stor påhittighet och kännedom om mänskligt beteende.
  - IT-Forensik (flera forensikverktyg)
  - Linux/Windows/Mac
  - Python/Bash/Powershell
  - Cyber Security
  - Visualisering/presentation
 • Holmen Energi

  Data Scientist/Data Engineer

  2019 - 2019

  Kunden är ägare av vattenkraftverk. Uppdraget gick ut på att prognostisera rätt tillfälle att sälja el baserat på elpris (efterfrågan) och tillgång till el (nederbörd/avsmältning). Ska vi sälja nu eller vänta till i vinter?
  - Python + Pandas + Tensorflow + Keras
  - Prognostisering av energiutbud
  - Prognostisering av efterfrågan av el
  - Visualisering/presentation
 • KPMG Sverige

  Data Scientist/Data Engineer

  2019 - 2019

  Uppdragsgivaren har ett stort behov av att generera rapporter från större mängder av data inom sina huvudområden revision, skatt och rådgivning. Micael har här skapat algoritmer i Python för bland annat skatte- och revisionsregler, bearbetat data och automatiserat rapportuttag och beslut.
  - Python + Pandas
  - Microsoft Power Bi Enterprise
  - Microsoft Azure
 • Sopra Steria - PoC

  Data Scientist/Data Engineer

  2018 - 2019

  Analys av röster för att kunna utläsa känslor hos talaren. Spännande och givande projekt som gav stor insikt i ett relativt outforskat ämne.
  https://soprasteriaanalytics.se/2019/02/08/using-cnn-for-speech-emotion-recognition-whats-wrong-with-it/
  - Python + Pandas
  - Online maskininlärningsplatform (https://peltarion.com/)
 • Systembolaget

  Data Scientist/Data Engineer

  2018 - 2019

  Framtagande av app som genom bildanalys av flaskor ska ge mottagaren information om innehållet. Utmaningen bestod i den stora mängden olika flaskor och utseenden.
  - Bildanalys
  - Python + Pandas + Keras + Tensorflow
  - Machine Learning
  - Git
 • Linas matkasse

  Data Scientist/Data Engineer

  2018 - 2018

  Kan man förutse vilka menyer som är populärast baserat på målgrupp och historik? Kunden behövde veta hur många av respektive meny som skulle väljas för att kunna beställa rätt mängd råvaror hos sina leverantörer. Resultatet gav stora överraskningar och en nöjd kund.
  - Beteendeanalys
  - Python + Pandas + Scikit-learn
  - Machine Learning
  - A/B-testning (inom maskininlärningen)
 • Nobina (bussbolag)

  Data Scientist/Data Engineer

  2018 - 2018

  Kan man med maskininlärning räkna ut tiden till ankomst om man vet var bussen är? Arbete med stora mängder av data och maskininlärning i molnmiljö.
  https://soprasteriaanalytics.se/2019/01/16/at-the-stop-waiting-for-the-bus/
  - Microsoft Azure
  - Python + Pandas + Scikit learn
  - .Net/C#
  - DevOps
  - Maskininlärning
  - A/B-testning (inom maskininlärningen)
  - Git (GitHub)
 • Säkerhetspolisen

  Data Scientist/Forskning/utredning/underrättelse

  2013 - 2018

  Beteendeanalys och kartläggning i underrättelsesyfte. Utredning av stora mängder inhämtat digitalt material. Forskning och utveckling av processer och metoder. Samarbete med andra myndigheter.
  - Python
  - DevOps
  - CI/CD
  - SNA
  - Textanalys
  - Bildanalys
  - Utredning
  - Data Lake
  - Git (GitLab)
  - noSQL – Graph- och dokumentdatabaser
  - SQL
  - Telecom-data
  - Visualisering/presentation
 • Trygg Hansa

  GIS-analytiker/Data Scientist

  2012 - 2012

  GIS-analytiker/Data Scientist
  För att kunna utvärdera risker som kommer från geografiskt närliggande fastigheter, exempelvis vid brand, skapades ett kartverktyg åt kunden. Kundens försäkringsobjekt ritades ut på kartan så att risker kunde bedömas utifrån lokala företeelser.
  - Python
  - GIS (ArcGIS)
  - Spatial analys
 • Försvarsmakten

  GIS-analytiker/Data Engineer/DBA

  2011 - 2013

  Kartläggning av områden runtom i Sverige. Hantering av mätdata uppladdade i fält, uppbyggnad av databaser, skapande av dataflöden fram till färdig karta.
  - Enterprise Architect (databasmodellering)
  - Python
  - SQL
  - GIS
  - ArcGIS
  - Safe FME (ETL)
  - Databasadministration
 • DHL

  GIS-analytiker/Data Scientist/Data Engineer

  2009 - 2011

  Uppdraget gick ut på att skapa metoder för att snabbt kunna optimera rutter för leveranser. Många paket anlände huvudnoderna på samma gång och skulle snabbt lastas på lastbilar och mindre fordon. Även på ett sådant sätt att specialleveranser kunde planeras in, som t.ex. tunga leveranser skulle hanteras i fordon med två personer.
  - Python
  - .Net/C#
  - GIS
  - ArcGIS
  - Ruttplanering

Micaels kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Graphql
 • IT-säkerhet

  Riskanalys, IT-säkerhet allmänt, Säkerhetsarkitekturer, Informationssäkerhetsspecialist
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows 98, Windows XP, Windows 7
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, ArcGIS, Power BI
 • Hårdvara

  PC
 • Branscherfarenhet

  Försvar, Transport/Spedition/Flyg, Passagerartransport, Säkerhet
 • Utvecklingsspråk

  Python
 • Utbildning

  Matematik, Fil.mag
 • Tillämpningar

  GIS
 • Roller

  Omvärldsbevakare

Micaels anställningar

 • Data Scientist / Data Engineer, Egenföretagare

  2021 -

 • Data Scientist/Data Engineer/IT-säkerhetsarkitekt, KPMG

  2019 - 2021

 • Data Scientist / Data Engineer, Sopra Steria

  2018 - 2019

 • Data Scientist / Data Engineer, Säkerhetspolisen

  2013 - 2018

 • Data Scientist / Data Engineer / Utvecklare, Metria AB

  2011 - 2013

 • Data Scientist / Data Engineer / Utvecklare, Esri Sverige

  2008 - 2011

Micaels utbildningar

 • Microsoft Professional Program for Data Science, Microsoft Azure

  2018 - 2018

 • Teknologie Magister i Matematik (Scientific Computing), KTH

  1998 - 2007

 • Filosofie Magister i Geovetenskap, Stockholms universitet

  1992 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 587

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning